เครื่องมือวิจัย

  ค้นหาเครื่องมือทั้งหมด

  คู่มือการใช้งาน ric สำหรับผู้จอง ดาวน์โหลด
  คู่มือการใช้งาน ric สำหรับผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลด
  คู่มือติดตั้งระบบ ric ดาวน์โหลด
  มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 9001:2015
ปี2567
1.นโยบายคุณภาพ ดาวน์โหลด
2.คณะกรรมการบริหารระบบ ดาวน์โหลด
3.ตัวแทนฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลด
4.เอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของระบบ ดาวน์โหลด
5.ผู้ตรวจสอบคุณภาพภายใน ดาวน์โหลด
6.ประกาศ เรื่อง วัตถุประสงค์คุณภาพประจำปี ดาวน์โหลด
7.ประกาศ เรื่อง แผนตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปี ดาวน์โหลด
8.ประกาศ เรื่อง การตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปี ดาวน์โหลด

  มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025:2017
ปี2567
1.นโยบายคุณภาพ ดาวน์โหลด
2.คณะกรรมการบริหารระบบ ดาวน์โหลด
3.ตัวแทนฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลด
4.เอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของระบบ ดาวน์โหลด
5.ผู้ตรวจสอบคุณภาพภายใน ดาวน์โหลด
6.ประกาศ เรื่อง วัตถุประสงค์คุณภาพประจำปี ดาวน์โหลด
7.ประกาศ เรื่อง แผนตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปี ดาวน์โหลด
8.ประกาศ เรื่อง การตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปี ดาวน์โหลด

  เอกสารประกอบระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
ปี2567
คู่มือคุณภาพ ISO 9001:2015 (QM)
QM-RIC-01 คู่มือคุณภาพ ISO 9001:2015 ดาวน์โหลด
เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (QP)
QP-RIC-HR-01 การสรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม ดาวน์โหลด
QP-RIC-PU-01 การจัดซื้อจัดจ้างและประเมินผู้ขาย ดาวน์โหลด
QP-RIC-DC-01 การควบคุมเอกสารและข้อมูล ดาวน์โหลด
QP-RIC-DC-02 การบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด
QP-RIC-OP-01 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และสอบเทียบเครื่องมือวิจัย ดาวน์โหลด
QP-RIC-OP-02 การให้บริการเครื่องมือวิจัย ดาวน์โหลด
QP-RIC-OP-03 การจัดการกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ดาวน์โหลด
QP-RIC-OP-04 การประเมินความพึงพอใจ และการรับข้อร้องเรียนงานบริการ ดาวน์โหลด
QP-RIC-MR-01 ความรับผิดชอบด้านการบริหาร ดาวน์โหลด
QP-RIC-MR-02 การตรวจติดตามภายใน ดาวน์โหลด
QP-RIC-MR-03 การปฏิบัติการแก้ไข ดาวน์โหลด
QP-RIC-MR-04 การจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลด
QP-RIC-MR-05 การควบคุมการเปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลด
เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (WI)
WI-RIC-OP01 ระบบการจองเครื่องมือวิจัย ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม (FM)
FM-RIC-HR01-01 คำบรรยายลักษณะงาน ดาวน์โหลด
เอกสารสนับสนุน (SD)
SD-RIC-HR01 หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาวน์โหลด
ประกาศต่างๆ ของระบบบริหารงานคุณภาพ (เฉพาะนักวิชาการวิทยาศาสตร์)
การเตรียมความพร้อมการตรวจรับรอง ISO 90012015 ของ RICKKU ดาวน์โหลด