แสดงรายการเครื่องมือและบริการทั้งหมด

NMR (400MHz)

ยี่ห้อ : Bruker ,Model : Ascend-400 (Prodigy unit)
ผู้ดูแล : นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์ โทร. 0819751796 Email: kitisakpo@kku.ac.th

เครื่อง NMR เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการหาโครงสร้างโมเลกุลของสารเคมีเป็นหลัก โดยอาศัยปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Nuclear Magnetic Resonance ที่เกิดกับไอโซโทปของธาตุบางชนิดเช่น 1H, 13C, 19F, 31P เป็นต้น โดยนิยมใช้หาโครงสร้างโมเลกุลของสารอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากประกอบด้วย H และ C เป็นหลัก

พร้อมให้บริการ : คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร  SC 04 ชั้น 1 ห้อง 4103
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ภายในมหาวิทยาลัย ค่าบริการต่อตัวอย่าง /ชั่วโมง   *อัตราต่ำสุด = 575 บาท
ค่าบริการ(ภายนอก) : ภายนอกมหาวิทยาลัย ค่าบริการต่อตัวอย่าง /ชั่วโมง    *อัตราต่ำสุด = 725 บาท
ค่าบริการ(เอกชน) : เอกชน,บริษัท ค่าบริการต่อตัวอย่าง /ชั่วโมง *อัตราต่ำสุด = 875 บาท

Circular Dichroism spectroscopy

ยี่ห้อ : Jasco J-815 CD Spectrometer Analytical Lab Science Co., LTD ,Model : Jasco J-815 CD Spectrometer บริษัท Analytical Lab Science Co., LTD
ผู้ดูแล : นางสาวสุภาพร พิมพ์วาปี โทร.081-954-5310 Email: psupha@kku.ac.th

วิเคราะห์หาปริมาณโครงสร้างระดับทุติยภูมิของสายโพลีเปปไทด์หรือโปรตีน ข้อมูลที่ได้เป็นสัดส่วนของโครงสร้างแบบ helix, sheet, random coils สามารถสแกน emission fluorescence ในหน่วยของ CD mdeg ใช้วิเคราะห์โครงสร้าง ลักษณะ Chiral Molecule ได้

พร้อมให้บริการ : คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร SC 08 ชั้น 5 ห้อง 8523
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง CD Spectrometer / ชั่วโมง = 200 บาท
ค่าบริการ(ภายนอก) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง CD Spectrometer / ชั่วโมง = 400 บาท

Fluorescence microplate reader

ยี่ห้อ : Molecular devices SC-04011/2556 ,Model : รุ่น SpectraMax M5
ผู้ดูแล : นางสาวสุภาพร พิมพ์วาปี โทร. 081-954-5310 Email: psupha@kku.ac.th

วิเคราะห์ตัวอย่างสารเรืองแสงในรูปของเหลว/สารละลายในปริมาณน้อย โดยอาศัย microplate เป็นภาชนะรองรับสารตัวอย่าง ใช้วิเคราะห์หาค่า excitation, emission, ค่าคงที่ของwavelength ได้พร้อมกันหลายค่า วัดค่าการเรืองแสงของสารตัวอย่างที่ต้องการได้หลายตัวอย่างพร้อม ๆ กัน ประกอบด้วยฟังก์ชัน UV-Visible Absorbance (ABS), Fluorescence Intensity (FI), Time-Resolved Fluorescence (TRF), Fluorescence Polarization (FP) และ Glow Luminescence (Lumi)

พร้อมให้บริการ : ที่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร SC01 ห้อง 1301
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Fluorescence microplate reader/ ตัวอย่าง = 50 บาท
ค่าบริการ(ภายนอก) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Fluorescence microplate reader/ ตัวอย่าง = 100 บาท

X-ray diffractometer (XRD)

ยี่ห้อ : Bruker ,Model : D8 Advance บริษัท Bruker BioSpin AG
ผู้ดูแล : นางสาวดาริกา เพิ่มพร เบอร์โทร 0819667815 อีเมล์ p.darika@kkumail.com

วิเคราะห์หาโครงสร้างของสาร โดยใช้เอกลักษณ์ของระนาบผลึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารอนินทรีย์ ข้อมูลที่ได้จะช่วยระบุชนิดของผลึกนั้นได้

หมายเหตุ:  *** มีการคิดค่าบริการเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเครื่อง และวิเคราะห์ 120 บาท/ ชั่วโมง (กรุณาสอบถามเจ้านห้าที่นักวิทย์ฯก่อนทำการจองผ่านระบบ) 

ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่ต้องการใช้บริการ ติดต่อกับอาจารย์ผู้ดูแลเครื่องโดยตรง ก่อนทำการจองผ่านระบบ  

พร้อมให้บริการ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ทางเครื่องมือ (โชควัฒนา) มีการคิดค่าบริการเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเครื่อง และวิเคราะห์ 120 บาท/ ชั่วโมง (กรุณาสอบถามเจ้านห้าที่นักวิทย์ฯก่อนทำการจองผ่านระบบ)
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ค่าใช้เครื่องมือ X-ray diffractometer (XRD) / ชั่วโมง = 200 บาท
ค่าบริการ(ภายนอก) : ค่าใช้เครื่องมือ X-ray diffractometer (XRD) / ชั่วโมง = 300 บาท

High Pressure Homogenizer

ยี่ห้อ : Microfluidizer ,Model : M-110P บริษัท PCL HOLDING
ผู้ดูแล : นางสาวสาวิณี นาสมภักดิ์ โทร.094-2891461 Email:sawina@kku.ac.th

เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ ผสมสาร และลดขนาดอนุภาคโดยใช้ความดันสูง ไม่เกิน 30000 psi และสามารถควบคุม อุณหภูมิได้ในขณะผสมสารโดยใช้เครื่องทำน้ำเย็นแบบอ่างน้ำหมุนเวียน

พร้อมให้บริการ : คณะเภสัชศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง High Pressure Homogenizer / ชั่วโมง = 200 บาท
ค่าบริการ(ภายนอก) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง High Pressure Homogenizer / ชั่วโมง = 400 บาท
ค่าบริการ(เอกชน) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง High Pressure Homogenizer / ชั่วโมง = 600 บาท

เครื่องอินฟราเรด สเปคโทรมิเตอร์

ยี่ห้อ : Foss ,Model : Master Lab
ผู้ดูแล : นางสาวสาวิณี นาสมภักดิ์ โทร.094-2891461 Email:sawina@kku.ac.th

วิธีการวิเคราะห์โมเลกุลที่ไม่ทาลายตัวอย่าง โดยอาศัยการตรวจวัดปริมาณแสงที่ถูกดูดกลืน วิเคราะห์หาโครงสร้างของสารต่าง ๆ ได้ โดยจะบอกถึงชนิดของพันธะทางเคมีที่มีอยู่ในสารนั้นได้ ใช้จาแนกประเภทของสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และพันธะเคมีในโมเลกุล บอกปริมาณองค์ประกอบที่มีอยู่ในโมเลกุลของสารผสมตัวอย่างที่ไม่ทราบชนิด ใช้ตรวจวัดผลิตภัณฑ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เป็นเทคนิคที่มีความไว ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบน้อยกว่าเทคนิคอื่น

พร้อมให้บริการ : คณะเภสัชศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง NIR / ชั่วโมง = 400 บาท
ค่าบริการ(ภายนอก) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง NIR / ชั่วโมง = 600 บาท
ค่าบริการ(เอกชน) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง NIR / ชั่วโมง = 800 บาท

รามานไมโครสโคปสเปกโตรมิเตอร์

ยี่ห้อ : HORIBA ,Model : XploRA plus
ผู้ดูแล : นางสาวรุ่งทิพย์ มาดี ติดต่อ อีเมล์ rungtma@kku.ac.th เบอร์โทร 0833445295

Raman spectroscopy เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทํางานโดยอาศัยปรากฏการณ์การกระเจิงแสงแบบ raman (Raman scattering)
เป็นเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีและหาองค์ประกอบของสารตัวอย่างโดยใช้หลักการกระเจิงแสงของปรากฏการณ์รามาน สำหรับใช้วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพและปริมาณ

พร้อมให้บริการ : ห้อง 5416 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์"
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ค่าใช้บริการ Raman Spectrometer/ ชั่วโมง = 500 บาท
ค่าบริการ(ภายนอก) : ค่าใช้บริการ Raman Spectrometer/ ชั่วโมง = 1000 บาท
ค่าบริการ(เอกชน) : ค่าใช้บริการ Raman Spectrometer/ ชั่วโม = 1000 บาท