รายการเครื่องมือและบริการทั้งหมด

1. NMR (400MHz)

ยี่ห้อ : Bruker ,Model : Ascend-400 (Prodigy unit)
ผู้ดูแล : นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์ โทร. 0819751796 Email: kitisakpo@kku.ac.th

เครื่อง NMR เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการหาโครงสร้างโมเลกุลของสารเคมีเป็นหลัก โดยอาศัยปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Nuclear Magnetic Resonance ที่เกิดกับไอโซโทปของธาตุบางชนิดเช่น 1H, 13C, 19F, 31P เป็นต้น โดยนิยมใช้หาโครงสร้างโมเลกุลของสารอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากประกอบด้วย H และ C เป็นหลัก

อัตราค่าบริการ
ค่าบริการต่อตัวอย่าง     
                                       ภายใน                    สถานศึกษาภายนอก                   เอกชน
ทดสอบด้วยเทคนิคโปรตอน NMR                         50                                     100                                 300
ทดสอบด้วยเทคนิคคาร์บอน NMR                       200                                     400                                 500
ทดสอบด้วยเทคนิค NMR แบบ 2 มิติ                 1,000                                  2,000                              3,000

ค่าตัวทำละลาย (ต่อตัวอย่าง)                               ภายใน                    สถานศึกษาภายนอก                   เอกชน
คลอโรฟอร์มดี                                                         150                                    200                                200
ดิวเทอเรียมออกไซด์                                              150                                    200                                200
Deuterated methanol                                        350                                    400                                400
Deuterated dimethyl sulfoxide                         300                                    300                                300

ค่าบริการพิมพ์ผล                                                   ภายใน                    สถานศึกษาภายนอก                   เอกชน
พิมพ์ธรรมดา                                                            25                                      25                                     25
พิมพ์สองมิติ                                                             50                                      50                                     50

อ้างอิงจาก: ประกาศ มข ฉบับที่ 1076/2565 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือวิจัยของศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พร้อมให้บริการ : คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร  SC 04 ชั้น 1 ห้อง 4103""
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ภายในมหาวิทยาลัย ค่าบริการต่อตัวอย่าง /ชั่วโมง   *อัตราต่ำสุด = 575 บาท
ค่าบริการ(ภายนอก) : ภายนอกมหาวิทยาลัย ค่าบริการต่อตัวอย่าง /ชั่วโมง    *อัตราต่ำสุด = 725 บาท
ค่าบริการ(เอกชน) : เอกชน,บริษัท ค่าบริการต่อตัวอย่าง /ชั่วโมง *อัตราต่ำสุด = 875 บาท

2. Circular Dichroism spectroscopy

ยี่ห้อ : Jasco J-815 CD Spectrometer Analytical Lab Science Co., LTD ,Model : Jasco J-815 CD Spectrometer บริษัท Analytical Lab Science Co., LTD
ผู้ดูแล : นางสาวสุภาพร พิมพ์วาปี โทร.081-954-5310 Email: psupha@kku.ac.th

วิเคราะห์หาปริมาณโครงสร้างระดับทุติยภูมิของสายโพลีเปปไทด์หรือโปรตีน ข้อมูลที่ได้เป็นสัดส่วนของโครงสร้างแบบ helix, sheet, random coils สามารถสแกน emission fluorescence ในหน่วยของ CD mdeg ใช้วิเคราะห์โครงสร้าง ลักษณะ Chiral Molecule ได้

อัตราค่าบริการ
ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Circular Dichroism spectroscopy ค่าบริการ ต่อ ชั่วโมง

ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 200 บาท/ชั่วโมง
มหาวิทยาลัย สถานศึกษาภายนอก 400 บาท/ชั่วโมง
ภายนอก ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน  400 บาท/ชั่วโมง

อ้างอิงจาก: ประกาศ มข ฉบับที่ 1076/2565 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือวิจัยของศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พร้อมให้บริการ : คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร SC 08 ชั้น 5 ห้อง 8523""
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง CD Spectrometer / ชั่วโมง = 200 บาท
ค่าบริการ(ภายนอก) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง CD Spectrometer / ชั่วโมง = 400 บาท
ค่าบริการ(เอกชน) : = 400 บาท

3. Fluorescence microplate reader

ยี่ห้อ : Molecular devices SC-04011/2556 ,Model : รุ่น SpectraMax M5
ผู้ดูแล : นางสาวสุภาพร พิมพ์วาปี โทร. 081-954-5310 Email: psupha@kku.ac.th

วิเคราะห์ตัวอย่างสารเรืองแสงในรูปของเหลว/สารละลายในปริมาณน้อย โดยอาศัย microplate เป็นภาชนะรองรับสารตัวอย่าง ใช้วิเคราะห์หาค่า excitation, emission, ค่าคงที่ของwavelength ได้พร้อมกันหลายค่า วัดค่าการเรืองแสงของสารตัวอย่างที่ต้องการได้หลายตัวอย่างพร้อม ๆ กัน ประกอบด้วยฟังก์ชัน UV-Visible Absorbance (ABS), Fluorescence Intensity (FI), Time-Resolved Fluorescence (TRF), Fluorescence Polarization (FP) และ Glow Luminescence (Lumi)

อัตราค่าบริการ
ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Fluorescence microplate reader  อัตราค่าบริการ ต่อ ชั่วโมง

ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 บาท/ชั่วโมง
มหาวิทยาลัย สถานศึกษาภายนอก 100 บาท/ชั่วโมง
ภายนอก ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน  100 บาท/ชั่วโมง

อ้างอิงจาก: ประกาศ มข ฉบับที่ 1076/2565 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือวิจัยของศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พร้อมให้บริการ : ที่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร SC01 ห้อง 1301"""
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Fluorescence microplate reader/ ตัวอย่าง = 50 บาท
ค่าบริการ(ภายนอก) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Fluorescence microplate reader/ ตัวอย่าง = 100 บาท
ค่าบริการ(เอกชน) : = 100 บาท

4. X-ray diffractometer (XRD)

ยี่ห้อ : Bruker ,Model : D8 Advance บริษัท Bruker BioSpin AG
ผู้ดูแล : นางสาวดาริกา เพิ่มพร เบอร์โทร 0819667815 อีเมล์ p.darika@kkumail.com

วิเคราะห์หาโครงสร้างของสาร โดยใช้เอกลักษณ์ของระนาบผลึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารอนินทรีย์ ข้อมูลที่ได้จะช่วยระบุชนิดของผลึกนั้นได้

หมายเหตุ:  *** มีการคิดค่าบริการเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเครื่อง และวิเคราะห์ 120 บาท/ ชั่วโมง (กรุณาสอบถามเจ้านห้าที่นักวิทย์ฯก่อนทำการจองผ่านระบบ) 

ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่ต้องการใช้บริการ ติดต่อกับอาจารย์ผู้ดูแลเครื่องโดยตรง ก่อนทำการจองผ่านระบบ  

พร้อมให้บริการ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ทางเครื่องมือ (โชควัฒนา) มีการคิดค่าบริการเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเครื่อง และวิเคราะห์ 120 บาท/ ชั่วโมง (กรุณาสอบถามเจ้านห้าที่นักวิทย์ฯก่อนทำการจองผ่านระบบ)"
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ค่าใช้เครื่องมือ X-ray diffractometer (XRD) / ชั่วโมง = 200 บาท
ค่าบริการ(ภายนอก) : ค่าใช้เครื่องมือ X-ray diffractometer (XRD) / ชั่วโมง = 300 บาท

5. High Pressure Homogenizer

ยี่ห้อ : Microfluidizer ,Model : M-110P บริษัท PCL HOLDING
ผู้ดูแล : นางสาวสาวิณี นาสมภักดิ์ โทร.094-2891461 Email:sawina@kku.ac.th

เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ ผสมสาร และลดขนาดอนุภาคโดยใช้ความดันสูง ไม่เกิน 30000 psi และสามารถควบคุม อุณหภูมิได้ในขณะผสมสารโดยใช้เครื่องทำน้ำเย็นแบบอ่างน้ำหมุนเวียน

อัตราค่าบริการ
ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง High Pressure Homogenizer  ค่าบริการ ต่อ ชั่วโมง
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 200 บาท/ชั่วโมง
มหาวิทยาลัย สถานศึกษาภายนอก 400 บาท/ชั่วโมง
ภายนอก ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน  600 บาท/ชั่วโมง

อ้างอิงจาก: ประกาศ มข ฉบับที่ 1076/2565 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือวิจัยของศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พร้อมให้บริการ : คณะเภสัชศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2""
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง High Pressure Homogenizer / ชั่วโมง = 200 บาท
ค่าบริการ(ภายนอก) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง High Pressure Homogenizer / ชั่วโมง = 400 บาท
ค่าบริการ(เอกชน) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง High Pressure Homogenizer / ชั่วโมง = 600 บาท

6. Raman Spectrometer (รามานไมโครสโคปสเปกโตรมิเตอร์)

ยี่ห้อ : HORIBA ,Model : XploRA plus
ผู้ดูแล : นางสาวสุพัตรา เทียมวงศ์ Email: Supatti@kku.ac.th Tel: 088-0771262 เบอร์ภายใน 63355

   Raman spectroscopy เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทํางานโดยอาศัยปรากฏการณ์การกระเจิงแสงแบบ raman (Raman scattering)
เป็นเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีและหาองค์ประกอบของสารตัวอย่างโดยใช้หลักการกระเจิงแสงของปรากฏการณ์รามาน สำหรับใช้วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพและปริมาณ

อัตราค่าบริการ
ค่าบริการตัวอย่างที่เป็นของแข็ง ค่าบริการ ต่อ ชั่วโมง
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 600 บาท/ชั่วโมง
มหาวิทยาลัย สถานศึกษาภายนอก 1,200 บาท/ชั่วโมง
ภายนอก ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน  1,200 บาท/ชั่วโมง


ค่าบริการตัวอย่างเป็น Biological fluid วัดแบบ drop dry spot ค่าบริการ ต่อ ชั่วโมง
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 600 บาท/ชั่วโมง
มหาวิทยาลัย สถานศึกษาภายนอก 1,200 บาท/ชั่วโมง
ภายนอก ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน  1,200 บาท/ชั่วโมง


ค่าบริการตัวอย่างเป็นของเหลว/ Biological fluid  ค่าบริการ ต่อ ชั่วโมง
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,400 บาท/ชั่วโมง
มหาวิทยาลัย สถานศึกษาภายนอก 2,800 บาท/ชั่วโมง
ภายนอก ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน
2,800 บาท/ชั่วโมง

ค่าบริการตัวอย่างเป็นของเหลวและระเหยง่าย  ค่าบริการ ต่อ ชั่วโมง
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,600 บาท/ชั่วโมง
มหาวิทยาลัย สถานศึกษาภายนอก 3,200 บาท/ชั่วโมง
ภายนอก ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน
3,200 บาท/ชั่วโมง

อ้างอิงจาก: ประกาศ มข ฉบับที่ 1076/2565 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือวิจัยของศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 

พร้อมให้บริการ : ห้อง 5416 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์"""""""""""""""""
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ค่าใช้บริการ Raman Spectrometer/ ชั่วโมง = 600 บาท
ค่าบริการ(ภายนอก) : ค่าใช้บริการ Raman Spectrometer/ ชั่วโมง = 1200 บาท
ค่าบริการ(เอกชน) : ค่าใช้บริการ Raman Spectrometer/ ชั่วโม = 1200 บาท

7. X-ray diffractometer (XRD) - SC

ยี่ห้อ : PANalytical ,Model : EMPYREAN
ผู้ดูแล : นายมงคล กลิ่นศรีสุข (โทร: 088-338-7511, อีเมล: mongkl@kku.ac.th)

เครื่อง X-ray Diffractometer (XRD) เป็นเครื่องมือที่อาศัยหลักการของ Bragg's Law คือ เมื่อรังสีเอ็กซ์ตกกระทบกับระนาบของอะตอมภายในผลึก รังสีเอ็กซ์จะเกิดการสะท้อนที่มุมสะท้อนเท่ากับมุมตกกระทบ ทำให้มีการนำมาใช้ศึกษารูปแบบโครงสร้างผลึกของสารตัวอย่าง ซึ่งผลึกของสารตัวอย่างแต่ละชนิดจะมีขนาดของ Unit Cell ที่ไม่เท่ากัน ทำให้รูปแบบของการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ที่ได้ออกมาแตกต่างกัน ทำให้สามารถหาความสัมพันธ์ของสารประกอบต่าง ๆ กับรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ได้ ซึ่งจะทำให้เราทราบว่าในสารตัวอย่างนั้น ๆ มีสารประกอบอะไรอยู่บ้าง
ให้บริการเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างผลึกแบบทั่วไป (Powder Diffraction) โดยผู้ใช้บริการอาจเตรียมสารตัวอย่างในหลายลักษณะ เช่น ผงที่มีความละเอียดสม่ำเสมอกัน, สารตัวอย่างที่อัดมาในลักษณะเป็นเหรียญความสูงประมาณ 1-3 มม. หรือเคลือบเป็นฟิล์มบนกระจกสไลด์ เป็นต้น

          สำหรับเครื่อง X-ray Diffractometer (XRD) ยี่ห้อ PANalytical  รุ่น EMPYREAN มีการประยุกต์ใช้งานได้ในหลายรูปแบบ นอกจากการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกแบบทั่วไป (Powder diffraction) ยังสามารถวิเคราะห์สารตัวอย่างด้วยเทคนิคอื่นๆ คือ

  • การวิเคราะห์หาความหนาของชั้นฟิล์มบางด้วยเทคนิค Reflectivity
  • การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกภายใต้อุณหภูมิ, ความดัน, หรือบรรยากาศอื่นๆ 
  • การวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคด้วยเทคนิค Small Angle X-ray Scattering (SAXS)
  • การวิเคราะห์ภาพถ่ายโครงสร้างสามมิติ ด้วยเทคนิค Computer Tomography (CT)

รูปแบบการใช้งาน

  • รูปแบบทั่วไป

         Powder diffraction 

  • เทคนิคอื่น ๆ
  1. การวัดฟิล์มบางด้วยเทคนิค Reflectivity
  2. การวัดภายใต้อุณหภูมิสูงหรือภายใต้บรรยากาศอื่น ๆ 
  3. การวัดด้วยเทคนิค Small Angle X-ray Scattering (SAXS)
  4. การวัดด้วยเทคนิค Computer Tomography (CT)
อัตราค่าบริการ
ค่าตรวจวัดชิ้นงานที่เป็นผง (Power diffraction)
อัตราค่าธรรมเนียมต่อชั่วโมง: ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 800 บาท/ชั่วโมง
                                               มหาวิทยาลัย สถานศึกษาภายนอก 1,000 บาท/ชั่วโมง
                                               ภายนอก ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน 2,000 บาท/ชั่วโมง
อัตราค่าธรรมเนียมต่อชิ้นงาน : ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 บาท/ชิ้นงาน
                                               มหาวิทยาลัย สถานศึกษาภายนอก 50 บาท/ชิ้นงาน
                                               ภายนอก ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน 10 บาท/ชิ้นงาน

การวัดชิ้นงานด้วยเทคนิคอื่น ๆ
อัตราค่าธรรมเนียมต่อชั่วโมง: ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 600 บาท/ชั่วโมง
                                               มหาวิทยาลัย สถานศึกษาภายนอก 800 บาท/ชั่วโมง
                                               ภายนอก ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน 1,500 บาท/ชั่วโมง
อัตราค่าธรรมเนียมต่อชิ้นงาน: ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 100 บาท/ชิ้นงาน
                                               มหาวิทยาลัย สถานศึกษาภายนอก 120 บาท/ชิ้นงาน
                                               ภายนอก ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน 200 บาท/ชิ้นงาน


อ้างอิงจาก: ประกาศ มข ฉบับที่ 1076/2565 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือวิจัยของศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พร้อมให้บริการ : ชั้น 1 อาคาร SC.01 คณะวิทยาศาสตร์""""""""""""""""""""""
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(เอกชน) : = 2000 บาท