แสดงรายการเครื่องมือและบริการทั้งหมด

Gas chromatography (GC)

ยี่ห้อ : Shimadzu ,Model : GC-2014 บริษัท bara scientific co. ltd
ผู้ดูแล : นางไพศรี วรรณแสงทอง โทร. 0845156658 Email: eng-lab@hotmail.com

เป็นเทคนิคสาหรับแยกสารตัวอย่างที่เป็นสารผสม โดยเปลี่ยนสารผสมให้เป็นไอที่อุณหภูมิหนึ่ง แล้วให้ไอของสารเหล่านั้นผ่านเข้าไปยัง Column ที่บรรจุด้วยเฟสคงที่ (Stationary Phase) โดยอาศัยการพาไปของเฟสเคลื่อนที่ (Mobile Phase) หรือ Carrier Gas องค์ประกอบของสารผสมที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่และการกระจายตัวผ่านเฟสคงที่ต่างกันจะแยกออกจากกันโดยมีตัวตรวจวัดชนิด FPD (Flam Photometic detector) ใช้สำหรับการวิเคราะห์ Organosulfer Compound  และชนิด Thermal Conductivity detector (TCD)   

หมายเหตุ:  ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่ต้องการใช้บริการ ติดต่อกับอาจารย์ผู้ดูแลเครื่องโดยตรง ก่อนทำการจองผ่านระบบ  

อัตราค่าธรรมเนียม
                รายการ                                                                             ภายใน มข.              สถานศึกษาภายนอก           เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

ค่าใช้เครื่อง Gas chromatography (GC) (บาท ต่อ ชม.)                     200                                  300                                       300


อ้างอิงจาก: ประกาศ มข ฉบับที่ 1076/2565 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือวิจัยของศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พร้อมให้บริการ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการวิจัย 3"
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ค่าใช้เครื่องมือ Gas chromatography (GC) / ชั่วโมง = 200 บาท
ค่าบริการ(ภายนอก) : ค่าใช้เครื่องมือ Gas chromatography (GC) / ชั่วโมง = 300 บาท
ค่าบริการ(เอกชน) : ค่าใช้เครื่องมือ Gas chromatography (GC) / ชั่วโมง = 300 บาท

เครื่องตรวจวิเคราะห์สารโครมาโทกราฟฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง (UPLC)

ยี่ห้อ : Water ,Model : Acquity ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้ดูแล : นายเทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์ เบอร์ 0894173185 อีเมล์ thepit@kku.ac.th

โครมาโทกราฟฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง (Ultra performance liquid chromatography (UPLC)) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการแยกและวิเคราะห์หาปริมาณสารที่พัฒนาต่อมาจากเทคนิค High performance liquid chromatography (HPLC) โดยการออกแบบเครื่องมือให้สามารถทำงานได้ที่ความดันสูงและใช้คอลัมน์ (column) ที่มีอนุภาคขนาดเล็ก ทำให้ประสิทธิภาพของการแยก (resolution, Rs) ดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากเทคนิค HPLC ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในห้องปฏิบัติการในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดบางประการ เช่น โครมาโทแกรมที่ได้จากการวิเคราะห์มีฐานพีคกว้าง ทำให้การแยกของสารที่มีค่ารีเทนชั่นไทม์ (retention time, tr)ใกล้กันมากๆแยกได้ไม่ดีเท่าที่ควร ความไว (sensitivity) ต่ำ และใช้เวลาในการวิเคราะห์ตัวอย่างนาน จึงได้มีการพัฒนาเทคนิค UPLC  เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการแยกสูงขึ้น รวมทั้งลดเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นการลดข้อจำกัดของการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค HPLCและสามารถนำไปประยุกต์ใข้ในการวิเคราะห์หาสารต่างๆในอุตสาหกรรมหลายๆประเภท
เทคนิค UPLC เหมาะสำหรับการวิเคราะห์สารที่มีความเข้มข้นต่ำ ผสมรวมกันหลายชนิดในตัวอย่างเดียวกัน ให้ค่าการแยกและความไวในการวิเคราะห์สูง สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้ครั้งละหลายตัวอย่าง เนื่องจากใช้เวลาในการวิเคราะห์สั้น และประหยัดตัวทำละลายที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพราะการปรับอัตราเร็วของเฟสเคลื่อนที่จะต้องสอดคล้องกับพื้นที่หน้าตัดของคอลัมน์ เมื่อคอลัมน์ที่ใช้ในการวิเคราะห์สั้นและมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลง ปริมาณของตัวทำละลายที่ใช้ในการวิเคราะห์ลดลงด้วย

อัตราค่าธรรมเนียม
                รายการ                                                                                              ภายใน มข.              สถานศึกษาภายนอก           เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค่าเปิดเครื่อง ครั้งละ 300 บาท
ค่าบริการกรณีไม่ได้นำคอลัมภ์ และเฟสเคลื่อนที่มาเอง (บาทต่อ ชม.)                      150                             
  300                                   500
ค่าบริการ
กรณีที่นำคอลัมภ์ และเฟสเคลื่อนที่มาเอง (บาทต่อ ชม.)                            100                               250                                   450

อ้างอิงจาก: ประกาศ มข ฉบับที่ 1076/2565 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือวิจัยของศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พร้อมให้บริการ : ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น """"
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ