แสดงรายการเครื่องมือและบริการทั้งหมด

Semi-preperative HPLC

ยี่ห้อ : Waters ,Model : 1525 Binary HPLC Pump และ 2998 Photodiode Array Detector
ผู้ดูแล : นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี โทร. 082-323-5875 Email: jirpim@kku.ac.th

เป็นเทคนิคการแยกสารประกอบ (Substance) ที่สนใจที่ผสมอยู่ในตัวอย่าง โดยจะเกิดขึ้นระหว่างเฟส 2 เฟส คือ เฟสอยู่กับที่ (stationary phase) หรือคอลัมน์ (column) กับเฟสเคลื่อนที่ (mobile phase) สารผสมที่อยู่ในตัวอย่างสามารถถูกแยกออกจากกันได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้ากันได้ดีของสารนั้นกับเฟสทั้งสอง เมื่อต่อเข้ากับ Fraction Collector จะสามารถตรวจเก็บสารที่ออกมาจากคอลัมน์ (Analytes or Solutes) ได้อย่างต่อเนื่อง

****หมายเหตุ****
กรุณาติดต่อนักวิทยาศาสตร์ผู้ดูแลเครื่อง ก่อนทำการจองรายการผ่านระบบ

พร้อมให้บริการ : คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร SC 08 ชั้น 4 ห้อง 8420
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : กรณีที่ไม่ได้นำคอลัมน์และเฟสเคลื่อนที่มาเอง/ ชั่วโมง หรือกรณีที่นำคอลัมน์และเฟสเคลื่อนที่มาเอง/ ชั่วโมง อัตราขั้นต่ำ * = 80 บาท
ค่าบริการ(ภายนอก) : กรณีที่ไม่ได้นำคอลัมน์และเฟสเคลื่อนที่มาเอง / ชั่วโมง หรือกรณีที่นำคอลัมน์และเฟสเคลื่อนที่มาเอง/ ชั่วโมง อัตราขั้นต่ำ * = 250 บาท

Gas chromatography (GC)

ยี่ห้อ : Shimadzu ,Model : GC-2014 บริษัท bara scientific co. ltd
ผู้ดูแล : นางไพศรี วรรณแสงทอง โทร. 0845156658 Email: eng-lab@hotmail.com

เป็นเทคนิคสาหรับแยกสารตัวอย่างที่เป็นสารผสม โดยเปลี่ยนสารผสมให้เป็นไอที่อุณหภูมิหนึ่ง แล้วให้ไอของสารเหล่านั้นผ่านเข้าไปยัง Column ที่บรรจุด้วยเฟสคงที่ (Stationary Phase) โดยอาศัยการพาไปของเฟสเคลื่อนที่ (Mobile Phase) หรือ Carrier Gas องค์ประกอบของสารผสมที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่และการกระจายตัวผ่านเฟสคงที่ต่างกันจะแยกออกจากกันโดยมีตัวตรวจวัดชนิด FPD (Flam Photometic detector) ใช้สำหรับการวิเคราะห์ Organosulfer Compound  และชนิด Thermal Conductivity detector (TCD)   

หมายเหตุ:  ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่ต้องการใช้บริการ ติดต่อกับอาจารย์ผู้ดูแลเครื่องโดยตรง ก่อนทำการจองผ่านระบบ  

พร้อมให้บริการ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการวิจัย 3
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ค่าใช้เครื่องมือ Gas chromatography (GC) / ชั่วโมง = 200 บาท
ค่าบริการ(ภายนอก) : ค่าใช้เครื่องมือ Gas chromatography (GC) / ชั่วโมง = 300 บาท
ค่าบริการ(เอกชน) : ค่าใช้เครื่องมือ Gas chromatography (GC) / ชั่วโมง = 300 บาท