Show List Service Instrument All

2D-PAGE

Brand : GE ,Model : Ettan IPGphor 3 Isoelectric Focusing System และ Ettan DALTsix Electrophoresis
Attendant : นายต้นกล้า อินสว่าง โทร. 085-681-7567 Email: tonkla_ins@hotmail.com

เป็นการศึกษาโปรตีนโดยใช้เทคนิค electrophoresis ในการแยกโปรตีนออกเป็น 2 มิติ (2 Dimension) โดยทิศทางแรกมักนิยมใช้เทคนิค Isoelectric focusing (IEF) ในการศึกษา ซึ่งเป็นเทคนิคในการแยกสารโดยอาศัยหลักการของ isoelectric point (pI) โดยมี pH หลายระดับ (immobilized pH gradients) และเมื่อแยกทิศทางที่หนึ่งได้แล้วก็จะทาการแยกทิศทางที่สองโดยใช้ SDS polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) โดยอาศัยหลักการแยกตามขนาดของโมเลกุล


หมายเหตุ:  การให้บริการเครื่อง Ettan IPGphor 3 แก่บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย จะต้องนำอุปกรณ์และสารเคมีมาเองโดยไม่คิดค่าใช้บริการเครื่อง 

Service Available : คณะแพทยศาสตร์ อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 4 ห้อง 5405"""
Manual : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ภายในมหาวิทยาลัย Sample clean up /ตัวอย่าง= 250 บาท; ทดสอบ 2D-PAGE รวม Strip 7 cm. /เจล= 1,800 บาท; ทดสอบ 2D-PAGE รวม Strip 11 cm. /เจล= 2,500 บาท; ทดสอบ 2D-PAGE รวม Strip km18 cm. /เจล= 4,500 บาท; Coomassei staining/เจล= 300 บาท; Silver staining /เจล = 500 บาท

ค่าบริการ(ภายนอก) : Sample clean up /ตัวอย่าง= 300 บาท; ทดสอบ 2D-PAGE รวม Strip 7 cm. /เจล= 3,000 บาท; ทดสอบ 2D-PAGE รวม Strip 11 cm. /เจล= 4,000 บาท; ทดสอบ 2D-PAGE รวม Strip km18 cm. /เจล= 6,000 บาท; Coomassei staining/เจล= 500 บาท; Silver staining /เจล = 800 บาท

Total Organic Carbon (TOC)

Brand : Analytik Jena ,Model : multi N/C 2100sla บริษัท Lab expert co. ltd
Attendant : อาจารย์ไพศรี วรรณแสงทอง โทร. 084-515-6658 Email: eng-lab@hotmail.com

ใช้วัดสารอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมดในตัวอย่างน้ำทุกชนิด เช่น น้ำธรรมชาติ, น้ำดื่ม, น้ำบริสุทธิ์, น้ำทะเล, น้ำกร่อย, น้ำเสียชุมชน, น้ำเสียอุตสาหกรรม, น้ำเสียที่ผ่านการบําบัดแล้ว โดยรูปของคาร์บอนอินทรีย์ที่วัดเป็น TOC ได้ มีทุกชนิด ได้แก่ Soluble, non volatile เช่นน้ำตาล, Soluble, volatile เช่น acetic acid, Insoluble, partially volatile เช่น น้ำมัน และ Insoluble, particulate เช่น เส้นใยเซลลูโลสเนื่องจาก TOC สามารถวิเคราะห์ได้รวดเร็วและใช้ตัวอย่างน้อยมาก

หมายเหตุ:  ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่ต้องการใช้บริการ ติดต่อกับอาจารย์ผู้ดูแลเครื่องโดยตรง ก่อนทำการจองผ่านระบบ  

Service Available : คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ทางเครื่องมือ (โชควัฒนา)"
Manual : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : จำนวนตัวอย่างตั้งแต่ 10 ตัวอย่างขึ้นไป = 150 บาท จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 10 ตัวอย่าง = 250 บาท อัตราขั้นต่ำประมาณ = 150 บาท

ค่าบริการ(ภายนอก) : จำนวนตัวอย่างตั้งแต่ 10 ตัวอย่างขึ้นไป = 300 บาท จำนวนตัวอย่างน้อยกว่า 10 ตัวอย่าง = 500 บาท อัตราขั้นต่ำประมาณ = 300 บาท

Reverse Engineering

Brand : - ,Model : -
Attendant : รศ.ดร.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ โทร. 081-262-5302 Email: surasith@kku.ac.th

เป็นการสร้างแบบจำลอง (3D Model) จากเครื่องสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ (3D Scanner) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ขนาด รูปร่าง รวมทั้งคำนวณหาสมบัติเชิงกายภาพและนำไปสู่การผลิตชิ้นงานที่เหมือนกับชิ้นงานเดิมทุกประการ รวมถึงการสร้างต้นแบบจากเครื่องพิมพ์ต้นแบบรวดเร็ว (Rapid Prototyping Machine)

หมายเหตุ:  ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่ต้องการใช้บริการ ติดต่อกับอาจารย์ผู้ดูแลเครื่องโดยตรง ก่อนทำการจองผ่านระบบ  

Service Available : คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 1 ห้อง EN710K"
Manual : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : เครื่อง scan 3 มิติของพื้นผิวอิสระ (3D Scanner)/ 3. โปรแกรม แปลง scan data (CT, MRI, Optical, DICOM Format) ให้เป็น 3D CAD File อัตราขั้นต่ำ ** = 500 บาท

ค่าบริการ(ภายนอก) : เครื่อง scan 3 มิติของพื้นผิวอิสระ (3D Scanner)/ 3. โปรแกรม แปลง scan data (CT, MRI, Optical, DICOM Format) ให้เป็น 3D CAD File อัตราขั้นต่ำ ** = 500 บาท

Freeze dryer

Brand : CHRIST ,Model : GAMMA 2-16 LSC
Attendant : นายอาทิตย์ เชียงเครือ โทร 088-0687760 Email: artich@kku.ac.th

เป็นเครื่องสำหรับทำแห้งตัวอย่าง (Freeze drying) โดยอาศัยหลักการแช่แข็งและระเหิดเอาน้ำออกจากตัวอย่างภายใต้ภาวะสุญญากาศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร และยา เช่น การเตรียมผลิตภัณฑ์ ยาฉีดชนิดผงสำหรับละลายน้ำ การเตรียมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้อยู่ในรูปผงแห้ง การเก็บรักษาผัก ผลไม้ และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารในรูปของแห้ง เช่น กาแฟ รวมถึงเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ เช่น เอนไซม์ ฮอร์โมน ยาปฏิชีวนะ วิตามิน เลือด วัคซีนและแอนติไบโอติก เป็นต้น

Service Available : คณะเทคโนโลยี อาคารศูนย์เครื่องมือวิจัยกลาง ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิจัยกลาง""
Manual : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ค่าใช้บริการ Freeze Dryer ในเวลาทำการปกติ/วัน = 750 นอกเวลาทำการ/วัน = 1000 บาท

ค่าบริการ(ภายนอก) : ค่าใช้บริการ Freeze Dryer ในเวลาทำการปกติ/วัน = 1000 นอกเวลาทำการ/วัน = 1250 บาท
ค่าบริการ(เอกชน) : ค่าใช้บริการ Freeze Dryer ในเวลาทำการปกติ/วัน = 1500 นอกเวลาทำการ/วัน = 1750 บาท

Mini spray dryer

Brand : BUCHI ,Model : B-290 รหัสครุภัณฑ์ 5501120000102
Attendant : นางปรดา เพชรสุก โทร.094-526-9446 Email: poraph@kku.ac.th

สามารถทำแห้งได้อย่างรวดเร็วในผลิตภัณฑ์ที่ไวต่อความร้อน ทำการทดสอบได้ทั้งสารละลายน้ำและสารละลายอินทรีย์   แยกผลิตภัณฑ์ไซโคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผลผลิตที่สูงและสูญเสียผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด  เหมาะสำหรับการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านเภสัชศาสตร์ที่มีราคาแพง ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และด้านส่วนประกอบของอาหาร

Service Available : คณะทันตแพทยศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 6 ห้องปฏิบัติการวิจัย""
Manual : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ค่าใช้บริการ Mini spray dryer/ ชั่วโมง = 120 บาท

ค่าบริการ(ภายนอก) : ค่าใช้บริการ Mini spray dryer/ ชั่วโมง = 225 บาท
ค่าบริการ(เอกชน) : ค่าใช้บริการ Mini spray dryer/ ชั่วโมง = 450 บาท

Particle Size Analyser

Brand : Zetasizer ,Model : Nano S90
Attendant : นางสาวสาวิณี นาสมภักดิ์ โทร.094-2891461 Email:sawina@kku.ac.th

เป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษาการกระจายตัวของขนาดอนุภาคของสารตัวอย่างอนุภาคที่เป็นสารแขวนลอยที่อยู่ในตัวกลางที่เป็นของเหลวมีความโปร่งใส สามารถวัดขนาดอนุภาคของสารตัวอย่างในช่วง 0.6 nm ถึง 6 um ได้ ควบคุมอุณหภูมิในช่องบรรจุตัวอย่างในช่วง 2 ถึง 90 องศาเซลเซียส แสดงผลการทดสอบแบบกราฟและข้อมูลตาราง ผ่านคอมพิวเตอร์ และสามารถวัดซ้ำได้หลายครั้งในระยะเวลาสั้น

Service Available : คณะเภสัชศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 1 ""
Manual : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Particle size analyzer / ชั่วโมง = 400 บาท

ค่าบริการ(ภายนอก) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Particle size analyzer / ชั่วโมง = 600 บาท
ค่าบริการ(เอกชน) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Particle size analyzer / ชั่วโมง = 800 บาท

Biomechanical testing machine of orthopedic biomaterial

Brand : INSTRON ,Model : Bionix® Orthopaedic Subsystems (MTS)
Attendant : นายเกรียงไกร นาบุดดา Emai; kriang.36@gmail.com เบอร์ 096-191-1553

เป็นเครื่องทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุทางการแพทย์ หรือวัสดุที่มีลักษณะใกล้เคียง อาทิ เช่นแผ่นโลหะดามกระดูก (plate)  สกรู (screw)  nail  ข้อเทียม (prosthesis)  โลหะดามกระดูกสันหลัง (spinal instrument) เป็นต้นสามารถทดสอบได้ทั้งแบบ Static, Dynamic / Fatigueและ Torsional Modes ครอบคลุมถึงระบบ 3 มิติ ได้ในเครื่องเดียวกันโดยมีการทำงานควบคุมระบบอัตโนมัติและประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

Service Available : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

กรุณาติดต่อภาควิชาออร์โธปิดิกส์

""
Manual : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ติดต่อผู้ดูแลเครื่องมือ = 0 บาท

ค่าบริการ(ภายนอก) : ติดต่อผู้ดูแลเครื่องมือ = 0 บาท

Atomic Absorption Spectrophotometer

Brand : Analytik Jena AG ,Model : contra 800
Attendant : คณะเกษตรศาสตร์

เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณโลหะและธาตุสารอาหารต่างๆได้ โดยใช้หลักการให้พลังงานด้วยเทคนิคเปลวไฟ (Flame Technique) ควบคู่กับการทำงานประมวลผลการวิเคราะห์และรายงานผลด้วยคอมพิวเตอร์ 

หมายเหตุ: หากต้องการใช้เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer กรุณาติดต่อเจ้าหน้าฝ่ายวิจัย คณะเกษตรศาสตร์

Service Available : คณะเกษตรศาสตร์

กรุณาติดต่อคณะเกษตรศาสตร์

Manual : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : กรุณาติดต่อคณะเกษตรศาสตร์ = 0 บาท

ค่าบริการ(ภายนอก) : กรุณาติดต่อคณะเกษตรศาสตร์ = 0 บาท

Bio Bank -80C

Brand : Thermo Fisher Scientific (FORMA) ,Model : FOR-1 TSX60086V
Attendant : เบอร์โทรภายใน 67130, เบอร์มือถือ 091-8641023, อีเมล์ : pohnrat14@gmail.com

  • คุณสมบัติผู้ขอใช้บริการขอฝากตัวอย่างชีวภาพ สำหรับงานวิจัยในอนาคต (prospective specimen)
1. เป็นบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. มีเค้าโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และหากเป็นตัวอย่างชีวภาพจากสัตว์ทดลอง ต้องผ่านการรับรองด้านจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ทดลอง จากคณะกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ทดลอง
  • คุณสมบัติผู้ขอใช้บริการขอใช้ตัวอย่างชีวภาพ
1. เป็นนักวิจัย แพทย์ หรือผู้ที่สนใจขอนำตัวอย่างไปใช้ดำเนินงานวิจัย จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. มีเค้าโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และหากเป็นตัวอย่างชีวภาพจากสัตว์ทดลอง ต้องผ่านการรับรองด้านจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ทดลอง จากคณะกรรมการจรรยาบรรณการวิจัยในสัตว์ทดลอง

 
ปัจจุบันมีตัวอย่างชีวภาพภายใต้โครงการคลังตัวอย่างชีวภาพฯ ได้แก่ แบคทีเรียดื้อยา, Brain tissueและ ซีรั่ม
ผู้ที่สนใจขอนำตัวอย่างชีวภาพไปใช้ดำเนินงานวิจัย
สามารถติดต่อได้ที่หัวหน้าโครงการวิจัย หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการคลังตัวอย่างชีวภาพฯ
สมัครใช้บริการได้ที่ระบบออนไลน์: https://bio_bank.kku.ac.th/submit

Service Available : ห้อง 5201D ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ดูแลเครื่องมือ : นางสาวพรรัชดา มาตราสงคราม เบอร์โทรภายใน 67130, เบอร์มือถือ 091-8641023, อีเมล์ : pohnrat14@gmail.com"""
Manual : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ดูเเล = 0 บาท

ค่าบริการ(ภายนอก) : กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ดูเเล = 0 บาท

Zetasizer Nano ZS

Brand : Malvern, England ,Model : Zetasizer Nano ZS
Attendant : โทร.094-2891461 Email:sawina@kku.ac.th

เครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโนเป็นเครื่องที่สามารถวัดขนาดของอนุภาคที่เล็กมากในระดับนาโนเมตรและสามารถวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าบนพื้นผิวของอนุภาค รวมไปถึงการวัดน้ำหนักโมเลกุลของสารได้ โดยสามารถควบคุมการทำงานและประมวลผลได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

Service Available : ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 4"""
Manual : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Zetasizer Nano ZS / ชั่วโมง = 400 บาท

ค่าบริการ(ภายนอก) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Zetasizer Nano ZS / ชั่วโมง = 600 บาท
ค่าบริการ(เอกชน) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Zetasizer Nano ZS / ชั่วโมง = 800 บาท