Show List Service Instrument All

Transmission electron microscope (TEM)

Brand : FEI ,Model : TECNAI G2 20
Attendant : นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์ โทร. 087-068-0025 Email: phikra@kku.ac.th

ใช้ศึกษาโครงสร้างภายในของเซลล์ ถ่ายภาพอินทรียสารและอนินทรียสารในระดับนาโน (>0.1 nm) โดยลำแสงอิเล็กตรอนจะส่องผ่านเซลล์หรือตัวอย่างที่ต้องการศึกษาซึ่งผู้ศึกษาต้องเตรียมตัวอย่างให้ได้ขนาดบางเป็นพิเศษวางบน grid ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.05 mm

หมายเหตุ** ใช้งานนอกเวลาราชการกรุณาติดต่อนักวิทยาศาสตร์ผู้ดูแลเครื่องมือโดยตรง

Service Available : คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร SC.07 ชั้น 1 ห้อง 7102"""""
Manual : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ค่าวิเคราะห์ด้วย TEM และ EDX (ในเวลาราชการ)/ ครั้ง = 1800 บาท

ค่าบริการ(ภายนอก) : ค่าวิเคราะห์ด้วย TEM และ EDX (ในเวลาราชการ)/ ครั้ง = 3500 บาท

Scanning electron microscope (SEM)

Brand : LEO ,Model : 1450 บริษัท CARL ZEISS CO LTD
Attendant : นายบวรกิตติ์ พันธ์เสถียร (คุณพี่อั๋น) เมล์ apichitpa@kku.ac.th แอดไลน์ 085-852-9944 หรือเบอร์โทร 043-009700 ต่อ 42784

ศึกษาลักษณะของผิววัตถุโดยลำแสงอิเล็กตรอนจะส่องกราดไปบนผิวของวัตถุทำให้ได้ภาพที่มีลักษณะเป็น 3 มิติถ่ายภาพอินทรียสารและอนินทรียสารในระดับนาโน (>10 nm) มีกําลังขยายสูงถึง 200,000 เท่าใช้ศึกษาโครงสร้างบริเวณชั้นผิวของตัวอย่างรองรับงานในการศึกษาสภาพพื้นผิวของตัวอย่างทางกายภาพ ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม อาทิเช่น Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy เพื่อใช้วิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของวัสดุ

หมายเหตุ** กรุณาติดต่อนักวิทยาศาสตร์ คุณบวรกิตติ์ พันธ์เสถียร กรุณา Add Line จากเบอร์โทร 085-852-9944 
เพื่อสอบถามข้อมูล ก่อนทำการจองใช้เครื่องผ่านระบบ หรือ แอดไลน์ผ่าน QR code


คณะวิศวกรรมศาสตร์อาคาร EN08 ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์แบบส่องกราด"""""

Service Available : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิศวกรรมอุตสาหการ ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์แบบส่องกราด หมายเหตุ* กรุณาติดต่อนักวิทยาศาสตร์ คุณบวรกิตติ์ พันธ์เสถียร แอดไลน์จากเบอร์ 085-852-9944 หรือโทรเพื่อสอบถามข้อมูล ก่อนทำการจองใช้เครื่องผ่านระบบ""""
Manual : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ภายในมหาวิทยาลัย ค่าวิเคราะห์ด้วย SEM /ชั่วโมง ค่าบริการเคลือบทอง (สำหรับตัวอย่างที่ไม่นำไฟฟ้า) /ครั้ง = 300 บาท = 600 บาท

ค่าบริการ(ภายนอก) : ค่าวิเคราะห์ด้วย SEM /ชั่วโมง ค่าบริการเคลือบทอง (สำหรับตัวอย่างที่ไม่นำไฟฟ้า) /ครั้ง = 300 บาท = 1200 บาท

Atomic force microscope (AFM)

Brand : PARK ,Model : XE-120
Attendant : นางสาวสาวิณี นาสมภักดิ์ sawina@kku.ac.th โทร 0942891461/ ดร.อภิโชค ตั้งตระการ Email:nateta@kku.ac.th 08-3142-1085

ถ่ายภาพพื้นผิวในระดับนาโน ใช้ศึกษาพันธะที่มีความแข็งแรงสูงถึงพันธะโควาเลนต์ ทั้งภายในและระหว่างโมเลกุล โดยเฉพาะ pulling experiment ในชีวโพลิเมอร์เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และกรดนิวคลีอิก มี Jumping mode ใช้ในการวัดตัวอย่างทางชีววิทยาที่อยู่ในของเหลว สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติพื้นฐานของพื้นผิวอย่าง เช่น ความนาไฟฟ้า ความแข็งได้

*** ผู้ขอใช้บริการจะต้องจัดหา Cantilever หรือ tip เอง ซึ่งจะต้องเหมาะสมกับตัวอย่าง โดยอาจจะปรึกษากับอาจารย์หรือนักวิทยาศาสตร์ผู้ดูแลเครื่องมือ***

**หมายเหตุ**
1. กรณีที่เป็นสารแม่เหล็ก และสารที่เปียกชื้นต้องปรึกษาอาจาร์ยผู้ดูแลเครื่องก่อนใช้เท่านั้นเพราะทำให้เครื่องเสียหายได้
2. เครื่อง AFM จะไม่มีการเปิดให้บริการโหมดพิเศษ สำหรับวัสดุหรือโพลิเมอร์ที่มีความแข็งมาก เนื่องจากอาจทำให้ระบบการสแกนเสียหายได้ง่าย 
3. ไม่สามารถใช้กับสารที่ไม่ถูกตรึงอยู่กับที่ได้

Service Available : คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์""""
Manual : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ภายในมหาวิทยาลัย ค่าใช้บริการ AFM / ครั้ง = 1500 บาท

ค่าบริการ(ภายนอก) : ค่าใช้บริการ AFM / ครั้ง = 3000 บาท

Computer aided sperm analysis (CASA)

Brand : Hamilton Thorne ,Model : CEROS II
Attendant : นางสาวณัฐญา ดวงหะคลัง เบอร์โทร 0944165324 อีเมล d.natthaya96@gmail.com

ใช้เพื่อตรวจวิเคราะห์ การเคลื่อนไหว (Motility) รายงานผลการนับ (Total count) ความเข้มข้น(Concentration) ลักษณะการเคลื่อนที่ (Progressive Motility) ของอสุจิในน้ำเชื้อของสัตว์  เพื่อรายงานผลและเพื่อการเก็บข้อมูล

Service Available : ห้องปฏิบัติการวิจัยปรับปรุงพันธ์สัตว์ ตึกอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้น 4"
Manual : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ยังไม่กำหนด = 0 บาท

ค่าบริการ(ภายนอก) : ยังไม่กำหนด = 0 บาท