รายการเครื่องมือและบริการทั้งหมด

1. LC/MS-MS

ยี่ห้อ : Bruker ,Model : Easy-nLC-microOTOF-QII รหัสครุภัณฑ์ M-00602-(1-11)/55 และ AmaZon speed ETD รหัสครุภัณฑ์ M-00586-(1-8)/55
ผู้ดูแล : นายต้นกล้า อินสว่าง โทร. 085-681-7567 Email: tonkla.ins@gmail.com, tonkla_ins@hotmail.com

เป็นชุดเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบุชนิดของโปรตีน(protein identification) และสามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบหาลำดับกรดอะมิโนของเปปไทด์ (peptide sequencing) รวมถึงโปรตีนที่มีการดัดแปลงโครงสร้าง (post translational modification) โดยอาศัยหลักการแบบ Ion Trap / Q-TOF และมีความสามารถต่อเข้ากับเครื่อง NanoLC เพื่อเพิ่มความสามารถในการแยกสารตัวอย่างได้ เครื่อง LC-MS/MS นั้นมีความแม่นยำสูง ซึ่งสามารถวิเคราะห์สารตัวอย่างที่มีความเข้มข้นน้อยมากในระดับพิโคกรัม


อัตราค่าธรรมเนียม
            รายการ                                                                               ภายใน มข.              สถานศึกษาภายนอก           เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
การเตรียมตัวอย่าง (Tryptic digestion)
(บาท/ตัวอย่าง)                250                               350                                    350
การวิเคราะห์ (บาท/fraction)                                                            1,000                            1,500                                 1,500
LC MS/MS Long gradient test
(บาท/test)                                  3,000                            4,000                                 4,000
 
อ้างอิงจาก:
ประกาศ มข ฉบับที่ 1076/2565 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือวิจัยของศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พร้อมให้บริการ : คณะแพทยศาสตร์ อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 4 ห้อง 5405""""
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : Tryptic digestion/ ตัวอย่าง = 300 บาท วิเคราะห์ LC-MS/MS : short/ fraction = 1000 บาท LC-MS/MS : long gradient test/ fraction = 3000 บาท = 3000 บาท
ค่าบริการ(ภายนอก) : Tryptic digestion/ ตัวอย่าง = 400 บาท วิเคราะห์ LC-MS/MS : short/ fraction = 1600 บาท LC-MS/MS : long gradient test/ fraction = 4000 บาท = 4000 บาท

2. Real-Time PCR

ยี่ห้อ : BIORAD ,Model : CFX96
ผู้ดูแล : นางณัฐญา ดวงหะคลัง เบอร์โทร 0944165324 อีเมล d.natthaya96@gmail.com

เป็นเครื่องเพิ่มปริมารสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-Time PCR) มีอุปกรณ์และเครื่องประกอบเพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของสารพันธุกรรมสำหรับ 1) งานตรวจสอบพันธุกรรรม (High Resolution Melting), 2) การตรวจสอบการแสดงออกของยีน (5 Targets-Multiplex QT/RT), 3) การตรวจสอบการปลอมปนเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ รวมถึงการจำแนกชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ (Multiple data acquisition modes and Gradient) พร้อมชุดคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการทำงานพร้อม software license และเครื่องหลักต้องสามารถทำงานในระบบ stand alone ได้

อัตราค่าธรรมเนียม
            รายการ                                                                               ภายใน มข.              สถานศึกษาภายนอก           เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
 ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง
Real-Time PCR  (บาท/ตัวอย่าง)            800                               800                                 1,000
การใช้เครื่อง Real-Time PCR (บาท/ชม.)                                       500                             1,000                                1,000
 
อ้างอิงจาก:
ประกาศ มข ฉบับที่ 1076/2565 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือวิจัยของศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พร้อมให้บริการ : คณะเกษตรศาสตร์ อาคารศูนย์ศึกษาค้นคว้าฯ ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางกายภาพ""""""
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : การวิเคราะห์ด้วยเครื่อง RT-PCR / ตัวอย่าง และการใช้เครื่อง RT-PCR / ชั่วโมง อัตราอย่างต่ำ** = 300 บาท
ค่าบริการ(ภายนอก) : การวิเคราะห์ด้วยเครื่อง RT-PCR / ตัวอย่าง และการใช้เครื่อง RT-PCR / ชั่วโมง อัตราอย่างต่ำ** = 500 บาท
ค่าบริการ(เอกชน) : การวิเคราะห์ด้วยเครื่อง RT-PCR / ตัวอย่าง และการใช้เครื่อง RT-PCR / ชั่วโมง อัตราอย่างต่ำ** = 500 บาท

3. IN Cell Analyzer

ยี่ห้อ : GE ,Model : IN Cell analyzer 2000 รหัสครุภัณฑ์ M-00441-1/54
ผู้ดูแล : นางสาวศุภจิรา ศรีจางวาง โทร. 0870862774 Email: suphachira@kku.ac.th

ถ่ายภาพเซลล์ตัวอย่าง (fixed and live cells) ที่ถูก labeled/ unlabeled ด้วย สารเรืองแสงด้วย CCD camera ความละเอียดสูง (2048 × 2048 pixels) สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ ใช้ในการวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับภาพตัวอย่างในลักษณะ contrast imaging ได้ วิเคราะห์ผลในรูปแบบ 3D imaging ได้


อัตราค่าธรรมเนียม
            รายการ                                                            ภายใน มข.              สถานศึกษาภายนอก           เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
Fluorescent Photography (บาท/ชม.)                        900                              
1,350                                 1,350
Tim-lapse Photography (บาท/วัน)                             500                               1,000                                 1,000
 
อ้างอิงจาก:
ประกาศ มข ฉบับที่ 1076/2565 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือวิจัยของศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พร้อมให้บริการ : คณะแพทยศาสตร์ อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 4 ห้อง 5407"""
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : Fluorescent photography /ชั่วโมง Time-lapse photography/วัน อัตราอย่างต่ำ** = 300 บาท
ค่าบริการ(ภายนอก) : Fluorescent photography /ชั่วโมง Time-lapse photography/วัน อัตราอย่างต่ำ** = 600 บาท
ค่าบริการ(เอกชน) : Fluorescent photography /ชั่วโมง Time-lapse photography/วัน อัตราอย่างต่ำ** = 600 บาท

4. Flow cytometry BECTON DICKINSON

ยี่ห้อ : BECTON DICKINSON ,Model : FACSCanto II
ผู้ดูแล : อ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒ โทร. 085-011-3758,นางสาวอิสยาภรณ์ ประสารกุลนันท์ โทร.094-515-8996 เมล์ supapas@kku.ac.th

ใช้ในการวิเคราะห์เซลล์ด้วยการฉายแสงเลเซอร์ ลงสู่เซลล์แล้ววัดการเรืองแสงที่เกิดขึ้นบนผิวเซลล์หรือภายในเซลล์และไหลผ่านเครื่อง เทคนิคนี้มีความไวสูง สามารถวัดเซลล์จำนวนมาก พร้อมกับคัดแยกได้ในความเร็วสูง (5,000-30,000 เซลล์/วินาที หรือมากกว่านั้น) และมีการแยกความเข้มของแสงหรือขนาดของเซลล์ได้อย่างแม่นยำ อาศัยหลักการทางฟิสิกส์ ชีวเคมี และคัดแยกเซลล์ที่ติดฉลากรังสีตามวิธีตรวจสอบทางภูมิคุ้มกัน (Cell sorting) ออกมาศึกษา นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการวัดปริมาณเซลล์ หาขนาด รูปร่าง DNA content, Metabolic activity, Surface receptors, Membrane permeability และ Calcium flux


อัตราค่าธรรมเนียม
         รายการ                                          ภายใน มข.              สถานศึกษาภายนอก           เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค่าบริการเซทระบบ                                      900                              
1,350                                 1,350
และค่าใช้บริการเครื่องมือ (บาทต่อ ชม.)
** ใช้บริการน้อยกว่า 30 นาทีคิดเป็น ครึ่งชั่วโมง ใช้บริการมากว่า 30 นาที-1 ชม. คิดเป็น 1 ชม.

 
อ้างอิงจาก:
ประกาศ มข ฉบับที่ 1076/2565 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือวิจัยของศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พร้อมให้บริการ : คณะเทคนิคการแพทย์  อาคาร 1 ชั้น 3 ห้องวิจัย 3"""""""
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Flow cytometry / ชั่วโมง = 900 บาท
ค่าบริการ(ภายนอก) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Flow cytometry / ชั่วโมง = 1350 บาท
ค่าบริการ(เอกชน) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Flow cytometry / ชั่วโมง = 1350 บาท

5. Flow cytometry FACSCanto II

ยี่ห้อ : Beckton Dickinson ,Model : FACSCanto II รหัสครุภัณฑ์ M-00310-1/54
ผู้ดูแล : นางสาวพรรัชดา มาตราสงคราม โทร. 0832527889 เมล์: pohnma@kku.ac.th

ใช้ในการวิเคราะห์เซลล์ด้วยการฉายแสงเลเซอร์ ซึ่งมีระบบกำเนิดแสง (Optics) ประกอบด้วย 3 เลเซอร์ ได้แก่ ลำแสงสีน้ำเงินความยาวคลื่น 488 nm ลำแสงสีแดงความยาวคลื่น 633 nm และลำแสงสีม่วงความยาวคลื่น 405 nm ลงสู่เซลล์แล้ววัดการเรืองแสงที่เกิดขึ้นบนผิวเซลล์หรือภายในเซลล์และไหลผ่านเครื่อง เทคนิคนี้มีความไวสูง สามารถวัดเซลล์จำนวนมาก พร้อมกับคัดแยกได้ในความเร็วสูง (5,000-30,000 เซลล์/วินาที หรือมากกว่านั้น) และมีการแยกความเข้มของแสงหรือขนาดของเซลล์ได้อย่างแม่นยำ อาศัยหลักการทางฟิสิกส์ ชีวเคมี นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการวัดปริมาณเซลล์ หาขนาด รูปร่าง DNA content, Metabolic activity, Surface receptors, Membrane permeability และ Calcium flux

อัตราค่าธรรมเนียม
           รายการ                                         ภายใน มข.              สถานศึกษาภายนอก           เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค่าบริการเซทระบบ                                      900                              
1,350                                 1,350
และค่าใช้บริการเครื่องมือ (บาทต่อ ชม.)
** ใช้บริการน้อยกว่า 30 นาทีคิดเป็น ครึ่งชั่วโมง ใช้บริการมากว่า 30 นาที-1 ชม. คิดเป็น 1 ชม.

 
อ้างอิงจาก:
ประกาศ มข ฉบับที่ 1076/2565 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือวิจัยของศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พร้อมให้บริการ : คณะแพทยศาสตร์ อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 4 ห้อง 5414
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Flow cytometry / ชั่วโมง = 900 บาท
ค่าบริการ(ภายนอก) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Flow cytometry / ชั่วโมง = 1350 บาท
ค่าบริการ(เอกชน) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Flow cytometry / ชั่วโมง = 1350 บาท

6. เครื่องตรวจวิเคราะห์และแยกเก็บเซลล์อัตโนมัติ

ยี่ห้อ : BD ,Model : BD FACSAria III
ผู้ดูแล : นางสาวศุภจิรา ศรีจางวาง โทร. 0870862774 Email: suphachira@kku.ac.th

เป็นเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเซลล์แบบอัตโนมัติที่ควบคุมการทำงานและประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถตรวจวิเคราะห์เซลล์ที่กำลังไหลผ่านทีละเซลล์โดยใช้เทคนิคให้แสงผ่านตัวอย่างไปยังเครื่องรับแสง โดยข้อมูลที่ได้ถูกป้อนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลสามารถแยกชนิดเซลล์และเก็บเซลล์ได้ มีระบบกำเนิดแสงประกอบด้วยเลเซอร์ให้ลำแสงสีน้ำเงิน ความยาวคลื่นที่ 488 นาโนเมตร และเลเซอร์ให้ลำแสงสีแดง ความยาวคลื่น 633 นาโนเมตร สามารถตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างได้อย่างน้อย 6 สี (8 พารามิเตอร์) ในขณะเดียวกันได้ โดยสามารถใช้กับสีดังต่อไปนี้ FITC, PE, PE-Texas Red, PerCP-Cy5.5, PE-Cy7, APC, APC-Cy7 สามารถแยกเซลล์ออกได้ 2 ชนิดพร้อมกันลงในหลอดทดลองคราวละ 2 หรือ 4 หลอด รวมถึงสามารถแยกเซลล์ลงบนจานหลุมแบบ 96 หลุมโดยใช้ Automatic Cell Deposition Unit (ACDU)

อัตราค่าธรรมเนียม
                รายการ                                     ภายใน มข.              สถานศึกษาภายนอก           เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค่าบริการเซทระบบ (บาทต่อครั้ง)                2,500                           
2,500                                 2,500
ค่าบริการแยกเซลล์
(บาทต่อ ชม.)               1,500                            1,500                                 1,500

อ้างอิงจาก: ประกาศ มข ฉบับที่ 1076/2565 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือวิจัยของศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พร้อมให้บริการ : อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 4 ห้อง 5414""""""
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : รายละเอียดอยู่ในคำนวณราคา = 0 บาท

7. เครื่องลิควิดโครมาโตกราฟ พร้อมแมสสเปคโตมิเตอร์ ชนิดอิเล็คโตสเปรย์ควอดดรูโพล ไทม์ออฟไฟล์ท

ยี่ห้อ : Bruker ,Model : Compact
ผู้ดูแล : นางสาวธนพร กุลธวัชศิริ โทร.092-2604650 E-mail: t.kulthawatsiri@kkuipl.org

ชุดเครื่องมือวิเคราะห์สารสารโดยอาศัยหลักการโครมาโตกราฟีแบบของเหลวแบบที่มีความสามารถใน การแยกสารประกอบสูง (High Performance Liquid Chromatograph, HPLC) เพื่อแยกสารตัวอย่างและทำการวิเคราะห์หามวลโมเลกุลของสารโดยใช้เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ (Mass Spectrometer)ซึ่งมีหลักการแบบควอดดรูโพล-ไทม์ออฟไฟล์ท (Quodrupole-Time of Flight Mass Spectrometer, ESI-Q-TOF)เพื่อสามารถใช้บ่งบอกชนิด สูตรโมเลกุล และปริมาณของสารตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์

** กรุณาติดต่อนักวิทยาศาสตร์ก่อนขอเข้าใช้เครื่องมือ หรือส่งตัวอย่าง

ดาวน์โหลดที่นี่>>>>> https://drive.google.com/file/d/1h5dN7CcO9CcX3PZb4dRwUonrkErMioCk/view?usp=sharing
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่2655/2564) ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือวิจัย ห้องปฏิบัติการฟีโนมนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University International Phenome Laboratory, KKUIPL)

พร้อมให้บริการ : อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 4 ห้อง 409"""
คู่มือ : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(เอกชน) : = 3100 บาท