Show List Service Instrument All

LC/MS-MS

Brand : Bruker ,Model : Easy-nLC-microOTOF-QII รหัสครุภัณฑ์ M-00602-(1-11)/55 และ AmaZon speed ETD รหัสครุภัณฑ์ M-00586-(1-8)/55
Attendant : นายต้นกล้า อินสว่าง โทร. 085-681-7567 Email: tonkla.ins@gmail.com, tonkla_ins@hotmail.com

เป็นชุดเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบุชนิดของโปรตีน(protein identification) และสามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบหาลำดับกรดอะมิโนของเปปไทด์ (peptide sequencing) รวมถึงโปรตีนที่มีการดัดแปลงโครงสร้าง (post translational modification) โดยอาศัยหลักการแบบ Ion Trap / Q-TOF และมีความสามารถต่อเข้ากับเครื่อง NanoLC เพื่อเพิ่มความสามารถในการแยกสารตัวอย่างได้ เครื่อง LC-MS/MS นั้นมีความแม่นยำสูง ซึ่งสามารถวิเคราะห์สารตัวอย่างที่มีความเข้มข้นน้อยมากในระดับพิโคกรัม

Service Available : คณะแพทยศาสตร์ อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 4 ห้อง 5405"""
Manual : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : Tryptic digestion/ ตัวอย่าง = 300 บาท วิเคราะห์ LC-MS/MS : short/ fraction = 1000 บาท LC-MS/MS : long gradient test/ fraction = 3000 บาท = 0 บาท

ค่าบริการ(ภายนอก) : Tryptic digestion/ ตัวอย่าง = 400 บาท วิเคราะห์ LC-MS/MS : short/ fraction = 1600 บาท LC-MS/MS : long gradient test/ fraction = 4000 บาท = 0 บาท

Real-Time PCR

Brand : BIORAD ,Model : CFX96
Attendant : นางณัฐญา ดวงหะคลัง เบอร์โทร 0944165324 อีเมล d.natthaya96@gmail.com

เป็นเครื่องเพิ่มปริมารสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-Time PCR) มีอุปกรณ์และเครื่องประกอบเพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของสารพันธุกรรมสำหรับ 1) งานตรวจสอบพันธุกรรรม (High Resolution Melting), 2) การตรวจสอบการแสดงออกของยีน (5 Targets-Multiplex QT/RT), 3) การตรวจสอบการปลอมปนเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ รวมถึงการจำแนกชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ (Multiple data acquisition modes and Gradient) พร้อมชุดคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการทำงานพร้อม software license และเครื่องหลักต้องสามารถทำงานในระบบ stand alone ได้

Service Available : คณะเกษตรศาสตร์ อาคารศูนย์ศึกษาค้นคว้าฯ ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางกายภาพ""
Manual : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : การวิเคราะห์ด้วยเครื่อง RT-PCR / ตัวอย่าง และการใช้เครื่อง RT-PCR / ชั่วโมง อัตราอย่างต่ำ** = 300 บาท

ค่าบริการ(ภายนอก) : การวิเคราะห์ด้วยเครื่อง RT-PCR / ตัวอย่าง และการใช้เครื่อง RT-PCR / ชั่วโมง อัตราอย่างต่ำ** = 500 บาท
ค่าบริการ(เอกชน) : การวิเคราะห์ด้วยเครื่อง RT-PCR / ตัวอย่าง และการใช้เครื่อง RT-PCR / ชั่วโมง อัตราอย่างต่ำ** = 500 บาท

IN Cell Analyzer

Brand : GE ,Model : IN Cell analyzer 2000 รหัสครุภัณฑ์ M-00441-1/54
Attendant : นางสาวศุภจิรา ศรีจางวาง โทร. 0870862774 Email: suphachiranaja@hotmail.com

ถ่ายภาพเซลล์ตัวอย่าง (fixed and live cells) ที่ถูก labeled/ unlabeled ด้วย สารเรืองแสงด้วย CCD camera ความละเอียดสูง (2048 × 2048 pixels) สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ ใช้ในการวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับภาพตัวอย่างในลักษณะ contrast imaging ได้ วิเคราะห์ผลในรูปแบบ 3D imaging ได้

Service Available : คณะแพทยศาสตร์ อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 4 ห้อง 5407"
Manual : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : Fluorescent photography /ชั่วโมง Time-lapse photography/วัน อัตราอย่างต่ำ** = 300 บาท

ค่าบริการ(ภายนอก) : Fluorescent photography /ชั่วโมง Time-lapse photography/วัน อัตราอย่างต่ำ** = 600 บาท
ค่าบริการ(เอกชน) : Fluorescent photography /ชั่วโมง Time-lapse photography/วัน อัตราอย่างต่ำ** = 600 บาท

Flow cytometry BECTON DICKINSON

Brand : BECTON DICKINSON ,Model : FACSCanto II
Attendant : อ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒ โทร. 085-011-3758,นางสาวอิสยาภรณ์ ประสารกุลนันท์ โทร.094-515-8996 เมล์ supapas@kku.ac.th

ใช้ในการวิเคราะห์เซลล์ด้วยการฉายแสงเลเซอร์ ลงสู่เซลล์แล้ววัดการเรืองแสงที่เกิดขึ้นบนผิวเซลล์หรือภายในเซลล์และไหลผ่านเครื่อง เทคนิคนี้มีความไวสูง สามารถวัดเซลล์จำนวนมาก พร้อมกับคัดแยกได้ในความเร็วสูง (5,000-30,000 เซลล์/วินาที หรือมากกว่านั้น) และมีการแยกความเข้มของแสงหรือขนาดของเซลล์ได้อย่างแม่นยำ อาศัยหลักการทางฟิสิกส์ ชีวเคมี และคัดแยกเซลล์ที่ติดฉลากรังสีตามวิธีตรวจสอบทางภูมิคุ้มกัน (Cell sorting) ออกมาศึกษา นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการวัดปริมาณเซลล์ หาขนาด รูปร่าง DNA content, Metabolic activity, Surface receptors, Membrane permeability และ Calcium flux

Service Available : คณะเทคนิคการแพทย์  อาคาร 1 ชั้น 3 ห้องวิจัย 3""
Manual : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Flow cytometry / ชั่วโมง = 900 บาท

ค่าบริการ(ภายนอก) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Flow cytometry / ชั่วโมง = 1350 บาท
ค่าบริการ(เอกชน) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Flow cytometry / ชั่วโมง = 1350 บาท

Flow cytometry FACSCanto II

Brand : Beckton Dickinson ,Model : FACSCanto II รหัสครุภัณฑ์ M-00310-1/54
Attendant : นางสาวพรรัชดา มาตราสงคราม โทร. 0918641023 เมล์: pohnma@kku.ac.th

ใช้ในการวิเคราะห์เซลล์ด้วยการฉายแสงเลเซอร์ ซึ่งมีระบบกำเนิดแสง (Optics) ประกอบด้วย 3 เลเซอร์ ได้แก่ ลำแสงสีน้ำเงินความยาวคลื่น 488 nm ลำแสงสีแดงความยาวคลื่น 633 nm และลำแสงสีม่วงความยาวคลื่น 405 nm ลงสู่เซลล์แล้ววัดการเรืองแสงที่เกิดขึ้นบนผิวเซลล์หรือภายในเซลล์และไหลผ่านเครื่อง เทคนิคนี้มีความไวสูง สามารถวัดเซลล์จำนวนมาก พร้อมกับคัดแยกได้ในความเร็วสูง (5,000-30,000 เซลล์/วินาที หรือมากกว่านั้น) และมีการแยกความเข้มของแสงหรือขนาดของเซลล์ได้อย่างแม่นยำ อาศัยหลักการทางฟิสิกส์ ชีวเคมี นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการวัดปริมาณเซลล์ หาขนาด รูปร่าง DNA content, Metabolic activity, Surface receptors, Membrane permeability และ Calcium flux

Service Available : คณะแพทยศาสตร์ อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 7 ห้อง 5411"""
Manual : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Flow cytometry / ชั่วโมง = 900 บาท

ค่าบริการ(ภายนอก) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Flow cytometry / ชั่วโมง = 1350 บาท
ค่าบริการ(เอกชน) : ค่าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Flow cytometry / ชั่วโมง = 1350 บาท

Fluorescence gel scanner

Brand : GE ,Model : Typhoon TRIO รหัสครุภัณฑ์ M-00440-1/54
Attendant : นายต้นกล้า อินสว่าง โทร. 085-681-7567 Email: tonkla_ins@hotmail.com

ชุดอ่านและบันทึกสัญญาณจากแสงและรังสี โดยอาศัยการเปล่งแสง ทั้งแสงที่เป็น Fluorescence, Chemiluminescence และ Phosphorescence ในแนวระนาบพร้อมระบบวิเคราะห์ผลตัวเครื่องสามารถอ่านผลการแยกเปล่งแสงของสารได้โดยตรงจากแผ่นแยกสารทั้ง แผ่นอาการ์โรส โพลีอาคริลาไมด์ แผ่นเมมเบรน และ ไมโครเพลท

Service Available : คณะแพทยศาสตร์ อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 4 ห้อง 5405""
Manual : ดาวน์โหลดคู่มือ
ค่าบริการ(ภายใน) : ภายในมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ Fluorescent gel scanning+ Coomassie/silver gel scanning / ชั่วโมง = 500 บาท

ค่าบริการ(ภายนอก) : วิเคราะห์ Fluorescent gel scanning/ชั่วโมง 1,000 บาท + Coomassie/silver gel scanning / ชั่วโมง 300 = 1300 บาท