ค้นหาเครื่องมือทั้งหมด

คู่มือการใช้งาน ric สำหรับผู้จอง ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งาน ric สำหรับผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลด
คู่มือติดตั้งระบบ ric ดาวน์โหลด
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 9001:2015
ปี2566
1.นโยบายคุณภาพ ดาวน์โหลด
2.กรรมการบริหารระบบ ดาวน์โหลด
3.ตัวเเทนบริหาร ดาวน์โหลด
4.พนักงานควบคุมเอกสาร ดาวน์โหลด
5.ผู้ตรวจสอบ ดาวน์โหลด
ปี2565
1.นโยบายคุณภาพ ดาวน์โหลด
2.กรรมการบริหารระบบ ดาวน์โหลด
3.ตัวเเทนบริหาร ดาวน์โหลด
4.พนักงานควบคุมเอกสาร ดาวน์โหลด
5.ผู้ตรวจสอบ ดาวน์โหลด

มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025:2017
ปี2566
1.นโยบายคุณภาพ ดาวน์โหลด
2.กรรมการบริหารระบบ ดาวน์โหลด
3.ตัวเเทนบริหาร ดาวน์โหลด
4.พนักงานควบคุมเอกสาร ดาวน์โหลด
5.Internal auditor ดาวน์โหลด
ปี2565
1.นโยบายคุณภาพ ดาวน์โหลด
2.กรรมการบริหารระบบ ดาวน์โหลด
3.ตัวเเทนบริหาร ดาวน์โหลด
4.พนักงานควบคุมเอกสาร ดาวน์โหลด
5.Internal auditor ดาวน์โหลด