กฎระเบียบในการใช้เครื่องมือ
1. อนุญาตให้จองติดกันได้ไม่เกิน 7 วัน 
2. กรุณาลงวัน เวลา ที่จะใช้งานจริงเนื่องจากมีผลต่อสถิติการใช้งานของเครื่องมือวิจัย
3. หากไม่มาใช้เครื่องมือในวันที่จอง ให้ทำการยกเลิกการจอง ไม่เกิน 24 ชม. 
4. หากไม่มาใช้เครื่องมือในวันจอง  และไม่ทำการยกเลิก จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ใช้เครื่องมือนาน 14 วัน ก่อนจะสามารถจองได้ในครั้งต่อไป และจะมีการแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแจ้งเตือน 
5. หากท่านไม่รักษาระเบียบเกิน 2 ครั้ง ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในการจองเครื่องมือผ่านระบบ
 
หมายเหตุ** 
1. ควรติดต่อ ปรึกษานักวิทยาศาสตร์ประจำเครื่องก่อนขอจองใช้บริการผ่านระบบ
2. ขอความกรุณา ผู้จอง ให้ทบทวน วัน เวลา ที่ต้องการจองให้มั่นใจก่อนทำการจองทุกครั้ง (ลงเวลาใช้งานจริง)
3. เมื่อทำการจองเรียบร้อย กรุณาปริ้นใบจอง 2 ชุด แสดงกับนักวิทยาศาสตร์ประจำเครื่อง (ชุด1 อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นต์รับทราบ ยื่นให้นักวิทยาศาสตร์เก็บหลักฐาน/ ชุดที่ 2 นักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบอัตราค่าบริการ เพื่อยื่นการเงิน)
4. อัตราค่าบริการในใบจองมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบกับนักวิทยาศาสร์ ประจำเครื่อง 
 
 
สถานที่ที่ติดต่อ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
นางสาวอิสยาภรณ์ ประสารกุลนันท์ 
ผู้ประสานงานศูนย์เครื่องมือวิจัย มข 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 40002 
โทร. 094-515-8996 เบอร์ภายใน 44330
email: supapas@kku.ac.th

 

ค้นหาเครื่องมือทั้งหมด

คู่มือการใช้งาน ric สำหรับผู้จอง ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งาน ric สำหรับผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลด
คู่มือติดตั้งระบบ ric ดาวน์โหลด

มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 9001:2015

1.นโยบายคุณภาพ ดาวน์โหลด
2.กรรมการบริหารระบบ ดาวน์โหลด
3.ตัวเเทนบริหาร ดาวน์โหลด
4.พนักงานควบคุมเอกสาร ดาวน์โหลด
5.Auditor ดาวน์โหลด