เครื่องมือวิจัย

  ค้นหาเครื่องมือทั้งหมด

  คู่มือการใช้งาน ric สำหรับผู้จอง ดาวน์โหลด
  คู่มือการใช้งาน ric สำหรับผู้ดูแลระบบ ดาวน์โหลด
  คู่มือติดตั้งระบบ ric ดาวน์โหลด
  มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 9001:2015
ปี2567
1.นโยบายคุณภาพ ดาวน์โหลด
2.กรรมการบริหารระบบ ดาวน์โหลด
3.ตัวเเทนบริหาร ดาวน์โหลด
4.พนักงานควบคุมเอกสาร ดาวน์โหลด
5.ผู้ตรวจสอบ ดาวน์โหลด
ปี2566
1.นโยบายคุณภาพ ดาวน์โหลด
2.กรรมการบริหารระบบ ดาวน์โหลด
3.ตัวเเทนบริหาร ดาวน์โหลด
4.พนักงานควบคุมเอกสาร ดาวน์โหลด
5.ผู้ตรวจสอบ ดาวน์โหลด

  มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025:2017
ปี2567
1.นโยบายคุณภาพ ดาวน์โหลด
2.กรรมการบริหารระบบ ดาวน์โหลด
3.ตัวเเทนบริหาร ดาวน์โหลด
4.พนักงานควบคุมเอกสาร ดาวน์โหลด
5.Internal auditor ดาวน์โหลด
ปี2566
1.นโยบายคุณภาพ ดาวน์โหลด
2.กรรมการบริหารระบบ ดาวน์โหลด
3.ตัวเเทนบริหาร ดาวน์โหลด
4.พนักงานควบคุมเอกสาร ดาวน์โหลด
5.Internal auditor ดาวน์โหลด