*****ประชาสัมพันธ์**** ตารางกิจกรรม ทัวร์แนะนำเครื่องมือวิจัย

08/05/2557
ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการของเครื่องมือขั้นสูง จึงจัดให้มีการจัดกิจกรรมแนะนำเครื่องมือวิจัย ขึ้นระหว่าง เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2557 โดยรายละเอียดตารางการจัดกิจกรรม วัน/เวลา ดังนี้

คณะ/ หน่วยงาน ชื่อเครื่องมือ ชื่ออาจารย์-นักวิทยาศาสตร์ผู้ดูแลเครื่อง วัน/ เวลา ต้องการจัดกิจกรรม เวลา สถานที่
คณะแพทยศาสตร์ LC/MS-MS Bruker รุ่น Easy-nLC-microOTOF-QII รศ.ดร.ชัยศิริ วงศ์คำ/นายต้นกล้า อินสว่าง จันทร์ 9 มิถุนายน 2557 9.00-12.00 ห้อง 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ Bruker AmaZon speed ETD รศ.ดร.ชัยศิริ วงศ์คำ/นายต้นกล้า อินสว่าง จันทร์ 9 มิถุนายน 2557 9.00-12.00 ห้อง 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ INCell analyzer นายต้นกล้า อินสว่าง 3 มิถุนายน 2557 9.00-15.00 ห้องประชุม 5314(3C) อาคารเวชวิชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มข.
คณะแพทยศาสตร์ Genome sequencer รศ.ดร.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ ดร.อุมาพร ยอดประทุม/น.ส.ศุภจิรา ศรีจางวาง พุธ 14 พฤษภาคม 2557 08:30 - 12:00 น. ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ 2D PAGE นายต้นกล้า อินสว่าง 3 มิถุนายน 2557 9.00-15.00 ห้องประชุม 5314(3C) อาคารเวชวิชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มข.
คณะแพทยศาสตร์ Fluorescence gel scanner นายต้นกล้า อินสว่าง 3 มิถุนายน 2557 9.00-15.00 ห้องประชุม 5314(3C) อาคารเวชวิชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มข.
คณะแพทยศาสตร์ Flow cytometry ดร.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์/น.ส.ศุภจิรา ศรีจางวาง พฤหัสบดี 8 พฤษภาคม 2557 08:30 - 16:30 น. ห้อง 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์ Flow cytometry        
วิทยาศาสตร์ TEM - - - -
วิทยาศาสตร์ NMR 400 MHz   พฤษภา 2557    
วิทยาศาสตร์ Circular dichroism นางสาวสุภาพร พิมพ์วาปี พุธ 21 เดือนพฤษภาคม 2557 08.30-16.30 น. ห้อง SC 8523 อาคาร SC 08 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ Fluorescence microplate reader นายมงคล กลิ่นศรีสุข      
วิทยาศาสตร์ Semi-prep HPLC นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี 26-27 เดือนพฤษภาคม 2557 09.00-16.30 น. ห้อง SC 8420 อาคาร SC 08 ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ Ultramicrotome คุณวัฒนา สวดประโคน 5-6-7 เดือนมีนาคม 2557 08.30-16.30 น. ห้อง Unit C อาคาร SC.05
คณะวิศวกรรมศาสตร์ SEM        
คณะวิศวกรรมศาสตร์ XRD (X-ray diffractometer) ดร.กัลยกร ขวัญมา และ นางไพศรี วรรณแสงทอง จันทร์ ที่ 19 เดือนพฤษภาคม 2557 13.00-16.30 น ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการโชควัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ Gas chromatography        
คณะวิศวกรรมศาสตร์ Total Organic Carbon: TOC ดร.ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี, นางสาวจีรนันท์ จุทอง อังคารที่ 20 เดือนพฤษภาคม 2557 13.00-16.30 น ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการโชควัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ Reverse engineering รศ.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ 28 พฤศจิกายน 2557 09.00-12.00 EN 7018 ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ AFM (Atomic force microscope)   อังคาร 27 พฤษภาคม 2557   ห้องประชุม 1 ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ชั้น 2 อาคาร AG-07 คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ RT-PCR คุณฐิติพร พิทยวุธวินิจ วันที่ 9 เดือนเมษายน 2557 09.00-14.00 น. ห้องประชุมศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ (ชั้น 2)
ปฎิบัติการ-ห้องปฎิบัติการฯ ชั้น 1
คณะเกษตรศาสตร์ Potentiostat/ Gulvanostat   วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557    
คณะเภสัชศาสตร์ Near Infrared Spectrophotometer (NIR) คุณภูวนาท หมื่นโฮ้ง  26-27 พฤษภาคม 2557   ห้องปฎิบัติการกลางและห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มข
คณะเภสัชศาสตร์ High Pressure Homogenizer คุณภูวนาท หมื่นโฮ้ง วันพุธ ที่ 28 พฤษภาคม 2557   ห้องปฎิบัติการกลางและห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มข
คณะเภสัชศาสตร์ Particle size analyzer คุณภูวนาท หมื่นโฮ้ง 2 วัน* พฤษภาคม 2557   ห้องปฎิบัติการกลางและห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มข
คณะทันตแพทยศาสตร์ Mini spray dryer คุณปรดา เพชรสุข และคุณสำราญ สุภารี วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557   ณ ห้องอบรมวุฒิบัตร 4 และห้องปฏิบัติการวิจัย ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเทคโนโลยี Freeze dryer ผศ. รัชฎา ตั้งวงศ์ชัย และนางสาวรัตนกร แน่นอุดร พุธ/พฤหัส 29-30 มกราคม 25557 09.00-16.00 6227 TE 06 ชั้น 2 และห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิจัยกลาง คณะเทคโนโลยี
           

สามารถติดต่อสอบถามและลงทะเบียนได้ที่นักวิทยาศาสตร์ประจำเครื่องมือ ตามรายชื่อ
************************  แล้วพบกันนะคะ  ***************************

วีดีทัศน์แนะนำศูนย์เครื่องมือวิจัย มข.

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Username :*
Password :*

Log In Registration

Forgot Password ?

ปฏิทิน

Facebook Fan Pag