นักวิทยาศาสตร์ประจำเครื่องมือ

นางฐิติพร พิทยาวุธวินิจ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
Email : thipit@kku.ac.th
Tel : 089-111-1528
ดูแลเครื่องมือ AFM/ RT-PCR/ Potentiostat/ Gulvanostat คณะเกษตรศาสตร์

นายมงคล กลิ่นศรีสุข

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
Email : mongkl@kku.ac.th
Tel : 088-338-7511
ดูแลเครื่องมือ Fluorescence microplate reader คณะวิทยาศาสตร์

นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
Email : kitisakpo@kku.ac.th
Tel : 081-975-1796
ดูแลเครื่องมือ NMR คณะวิทยาศาสตร์

นางสาวสุภาพร พิมพ์วาปี

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
Email : psupha@kku.ac.th
Tel : 081-954-5310
ดูแลเครื่องมือ Circular Dichroism spectroscopy คณะวิทยาศาสตร์

นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมิ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
Email : jirpim@kku.ac.th
Tel : 082-323-5875
ดูแลเครื่องมือ Semi-prep HPLC คณะวิทยาศาสตร์

นางสาวศุภจิรา ศรีจางวาง

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์
Email : suphachirnaja@hotmail.com
Tel : 087-086-2774
ดูแลเครื่องมือ IN Cell Analyzer/ Flow cytometry/ Genome sequencer คณะแพทยศาสตร์

นายสำราญ สุภารี

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
Email : samran@hotmail.com
Tel : 086-854-1220
ดูแลเครื่อง Mini spray dryer คณะทันตแพทยศาสตร์

นางปรดา เพชรสุก

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
Email : poraph@kku.ac.th
Tel : 043-202-405
ดูแลเครื่อง Mini spray dryer คณะทันตแพทยศาสตร์

นายธานี เทศศิริ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
Email : thates@kku.ac.th
Tel : 043-348-354
หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการและบริการทางวิชาการ ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะเภสัชศาสตร์

นายศุภชัย สมบัติหา

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Email : supsom@kku.ac.th
Tel : 086-8597300
ดูแลเครื่อง Reverse engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายบุญส่ง กองสุข

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
Email : tang_sci@hotmail.com
Tel : 086-5797827
ดูแลเครื่อง Ultramicrotome คณะวิทยาศาสตร์

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
Email : phikra@kku.ac.th
Tel : 087-068-0025
ดูแลเครื่อง TEM คณะวิทยาศาสตร์

นายบวรกิตติ์ พันธ์เสถียร

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน
Email : Apichitpa@kku.ac.th
Tel : 085-852-9944
นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน ประจำเครื่อง SEM

รศ.ดร.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
Email : surasith@kku.ac.th
Tel : 0
อาจารย์ผู้ดูแลประจำเครื่อง เครื่อง Revers Engineering

นางสาวสาวิณี นาสมภักดิ์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
Email : sawinee.nas@gmail.com
Tel : 094-2891461
ดูแลเครื่อง Atomic Force Microscope/ NIR /Particle Size Analyser /High Pressure Homogenizer คณะเภสัชศาสตร์

นายบวรกิตติ์ พันธ์เสถียร

ตำแหน่ง ครูช่างประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Email : apichitpa@kku.ac.th
Tel : 085-852-9944
ดูแลเครื่อง Scanning electron microscope (SEM) คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายต้นกล้า อินสว่าง

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
Email : tonkla.ins@gmail.com
Tel : 085-681-7567
ดูแลเครื่อง LC MS/MS / 2D PAGE/ Fluorescence gel scanner คณะแพทยศาสตร์

นางสาวภาวินี ศิริทองสุข

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่อง Ultramicrotome
Email : parbiochem@gmail.com
Tel : 0831472741
ดูแลเครื่อง Ultramicrotome คณะวิทยาศาสตร์

นายพิฆเนศ อุปชัย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่อง Atomic force microscope (AFM)
Email : pikaned28@gmail.com
Tel : 0815449357
ดูแลเครื่อง Atomic force microscope (AFM) คณะเกษตรศาสตร์

นางสาวพรนิภา ขาวสมบูรณ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่อง X-ray diffractometer (XRD)
Email : eye-enuyacha@hotmail.com
Tel : 0910527245
ดูแลเครื่อง X-ray diffractometer (XRD) คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายอาทิตย์ เชียงเครือ

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
Email : artich@kku.ac.th
Tel : 088-0687760
ดูแลเครืองมือ Freeze dryer คณะเทคโนโลยี

วีดีทัศน์แนะนำศูนย์เครื่องมือวิจัย มข.

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Username :*
Password :*

Log In Registration

Forgot Password ?

ปฏิทิน

Facebook Fan Pag