โครงสร้างศูนย์เครื่องมือวิจัย


โครงสร้างการบริหาร

       ดำเนินการโดย คณะกรรมการศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นประธาน
มีคณะอนุกรรมการดูแลเครื่องมือประจำเครื่องมือซึ่งประกอบไปด้วยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือและนักวิทยาศาสตร์ประจำเครื่องมือ

ความร่วมมือของศูนย์เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 8 คณะ
  • แพทยศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • ทันตแพทยศาสตร์
  • เทคโนโลยี

วีดีทัศน์แนะนำศูนย์เครื่องมือวิจัย มข.

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Username :*
Password :*

Log In Registration

Forgot Password ?

ปฏิทิน

Facebook Fan Pag