ประวัติศูนย์เครื่องมือวิจัย


ที่มาและความสำคัญ


                 ปี 2554 ภายใต้ “แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555” ของรัฐบาลไทย รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่งพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดเป็นหนึ่งในกลุ่มของมหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือก ด้วยเหตุนี้เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวทางด้านการวิจัย ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีนโยบายในการจัดหาเครื่องมือวิจัยขั้นสูงไว้เป็นศูนย์กลางสำหรับให้บริการแก่อาจารย์  นักวิจัยและนักศึกษา    ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการมีศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเป็นหน่วยงานที่รวบรวมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูง ประกอบด้วยเครื่องมือวิจัยที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะวิชา 8 หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาเป็นหลัก หน้าที่ของศูนย์เครื่องมือวิจัยคือเพื่อกำกับและติดตามดูแลเครื่องมือวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีคณะวิชาที่เป็นที่ตั้งของเครื่องมือวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลให้บริการโดยตรงในด้านการประสานงาน   ประชาสัมพันธ์   อบรมเครื่องมือวิจัย การติดต่อใช้งาน ขั้นตอนการใช้งาน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนให้เกิดการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง เกิดงานวิจัยที่มีเป้าหมายที่สามารถผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติและเกิดทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นเองในประเทศ

                 ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่หวังผลกำไรเพื่อให้ประชาคมนักวิจัยได้มีเครื่องมือขั้นสูงในการใช้งาน   โดยเครื่องมือเหล่านี้ตั้งอยู่ในคณะวิชาต่าง ๆ ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรผู้ดูแลเครื่องมือ  ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ ระบบของการขอใช้เครื่องมือเป็นแบบออนไลน์  ทราบผลได้ทันทีในการใช้เครื่องมือจะมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดโดยนักวิทยาศาสตร์ประจำเครื่อง  เพื่อให้มีการใช้งานอย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ    หนังสือแนะนำเครื่องมือวิจัยเล่มนี้จะช่วยให้นักวิจัยทราบหลักการพื้นฐานของเครื่องมือและการประยุกต์ใช้ สถานที่ตั้งและอัตราค่าบริการ
                 ทั้งนี้ ผู้บริหารศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ถือโอกาสนี้ขอบคุณคณะวิชาต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือด้านสถานที่จัดตั้งและการให้บริการ    โดยรายได้ที่เกิดขึ้นจะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายเข้าสู่ส่วนกลางใด ๆ ทั้งสิ้น    โดยที่ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดูแลเรื่องระบบการซ่อมบำรุงประจำปี เพื่อให้เครื่องมือชั้นสูงเหล่านี้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน    เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตผลงานวิจัยต่อไป
 อนึ่ง หากท่านได้มีการใช้เครื่องมือเหล่านี้ ขอความกรุณาท่านได้ช่วยเขียนในวงเล็บหลังชื่อเครื่องมือว่า  “Research Instrument Center, Khon Kaen University”    เพื่อให้ทางศูนย์เครื่องมือวิจัย    มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในเชิงการบริหารจัดการต่อไป

วีดีทัศน์แนะนำศูนย์เครื่องมือวิจัย มข.

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Username :*
Password :*

Log In Registration

Forgot Password ?

ปฏิทิน

Facebook Fan Pag