นักวิทยาศาสตร์ประจำเครื่องมือ

นางฐิติพร พิทยาวุธวินิจ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

Email : thipit@kku.ac.th
Tel : 089-111-1528
ดูแลเครื่องมือ AFM/ RT-PCR/ Potentiostat/ Gulvanostat คณะเกษตรศาสตร์


นายมงคล กลิ่นศรีสุข

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

Email : mongkl@kku.ac.th
Tel : 088-338-7511
ดูแลเครื่องมือ Fluorescence microplate reader คณะวิทยาศาสตร์


นายกิติศักดิ์ ภูผาสิทธิ์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

Email : kitisakpo@kku.ac.th
Tel : 081-975-1796
ดูแลเครื่องมือ NMR คณะวิทยาศาสตร์


นางสาวสุภาพร พิมพ์วาปี

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

Email : psupha@kku.ac.th
Tel : 081-954-5310
ดูแลเครื่องมือ Circular Dichroism spectroscopy คณะวิทยาศาสตร์


นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมิ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

Email : jirpim@kku.ac.th
Tel : 082-323-5875
ดูแลเครื่องมือ Semi-prep HPLC คณะวิทยาศาสตร์


นางสาวศุภจิรา ศรีจางวาง

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์

Email : suphachirnaja@hotmail.com
Tel : 087-086-2774
ดูแลเครื่องมือ IN Cell Analyzer/ Flow cytometry/ Genome sequencer คณะแพทยศาสตร์


นายสำราญ สุภารี

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

Email : samran@hotmail.com
Tel : 086-854-1220
ดูแลเครื่อง Mini spray dryer คณะทันตแพทยศาสตร์


นางปรดา เพชรสุก

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

Email : poraph@kku.ac.th
Tel : 043-202-405
ดูแลเครื่อง Mini spray dryer คณะทันตแพทยศาสตร์


นายธานี เทศศิริ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

Email : thates@kku.ac.th
Tel : 043-348-354
หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการและบริการทางวิชาการ ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะเภสัชศาสตร์


นายศุภชัย สมบัติหา

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Email : supsom@kku.ac.th
Tel : 086-8597300
ดูแลเครื่อง Reverse engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์


นายบุญส่ง กองสุข

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

Email : tang_sci@hotmail.com
Tel : 086-5797827
ดูแลเครื่อง Ultramicrotome คณะวิทยาศาสตร์


นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

Email : phikra@kku.ac.th
Tel : 087-068-0025
ดูแลเครื่อง TEM คณะวิทยาศาสตร์


นายบวรกิตติ์ พันธ์เสถียร

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน

Email : Apichitpa@kku.ac.th
Tel : 085-852-9944
นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน ประจำเครื่อง SEM


รศ.ดร.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

Email : surasith@kku.ac.th
Tel : 0
อาจารย์ผู้ดูแลประจำเครื่อง เครื่อง Revers Engineering


นางสาวสาวิณี นาสมภักดิ์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

Email : sawinee.nas@gmail.com
Tel : 094-2891461
ดูแลเครื่อง Atomic Force Microscope/ NIR /Particle Size Analyser /High Pressure Homogenizer คณะเภสัชศาสตร์


นายบวรกิตติ์ พันธ์เสถียร

ตำแหน่ง ครูช่างประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Email : apichitpa@kku.ac.th
Tel : 085-852-9944
ดูแลเครื่อง Scanning electron microscope (SEM) คณะวิศวกรรมศาสตร์


นายต้นกล้า อินสว่าง

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

Email : tonkla.ins@gmail.com
Tel : 085-681-7567
ดูแลเครื่อง LC MS/MS / 2D PAGE/ Fluorescence gel scanner คณะแพทยศาสตร์


นางสาวภาวินี ศิริทองสุข

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่อง Ultramicrotome

Email : parbiochem@gmail.com
Tel : 0831472741
ดูแลเครื่อง Ultramicrotome คณะวิทยาศาสตร์


นายพิฆเนศ อุปชัย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่อง Atomic force microscope (AFM)

Email : pikaned28@gmail.com
Tel : 0815449357
ดูแลเครื่อง Atomic force microscope (AFM) คณะเกษตรศาสตร์


นางสาวพรนิภา ขาวสมบูรณ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่อง X-ray diffractometer (XRD)

Email : eye-enuyacha@hotmail.com
Tel : 0910527245
ดูแลเครื่อง X-ray diffractometer (XRD) คณะวิศวกรรมศาสตร์


นายอาทิตย์ เชียงเครือ

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

Email : artich@kku.ac.th
Tel : 088-0687760
ดูแลเครืองมือ Freeze dryer คณะเทคโนโลยีric.kku.ac.th@2013 Leksoft Fei (c) 2013 - All rights reserved.