แจ้งการปิดการใช้งานเครื่อง Flow cytrometry เครื่องคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ ชั่วคราว

แจ้งการปิดการใช้งานเครื่อง Flow cytrometry เครื่องคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ ชั่วคราว

วันที่เขียน: 05/11/2557
เรียน สมาชิกศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน 

เนื่องด้วย เครื่อง Flow cytrometry เครื่องคณะเทคนิคการแพทย์ มีความผิดปกติตรง main bord ด้วยอายุของเครื่อง
และเครื่อง Flow cytrometry คณะแพทยศาสตร์ Blue Laser ของเครื่อง ไม่สามารถทำงานได้ จึงขออนุญาตงดให้บริการเครื่องมือทั้งสองชั่
วคราวค่ะ 

หากได้ดำเนินการซ่อมบำรุงเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้งค่ะ 


ric.kku.ac.th@2013 Leksoft Fei (c) 2013 - All rights reserved.